Свържете се с нас

Национално координационно звено

Национално координационно звено (НКЗ) отговаря за цялостното изпълнение на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкия Финансов механизъм (НФМ) за период 2014-2021 г. в България. НКЗ -дирекция „Централно координационно звено“ в Министерски съвет, представлява България в отношенията си с Комитета на Финансовия механизъм (КФМ) при изпълнението на ФМ на ЕИП и в отношенията си с Норвежко министерство на външните работи (НМВнР) при изпълнението на НФМ.

Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи

Енергия от възобновяеми източници, енергийна ефективност, енергийна сигурност

Опазване на околната среда и климатични промени

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Фонд Активни граждани

Фонд Активни граждани в България е на обща стойност 15 500 000 евро, предоставени изцяло от страните донори — Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Програмата ще функционира до 2024 г. и ще допринася за постигане на общите цели на ФМ на ЕИП и Норвежкия ФМ за намаляване на икономическите и социалните различия и за укрепване двустранните отношения между страните бенефициенти и страните донори.

Програма: "Развитие на бизнеса, иновации и МСП"

Социален диалог - достойни условия на труд

Правосъдие

Програма "Вътрешни работи"

Фонд за двустранни отношения

Фондът за двустранни отношения се управлява от Националното координационно звено и от Съвместен комитет за двустранни отношения, в който участват представители на НКЗ, на министерствата на външните работи на Р. България, Кралство Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

Свържете се с нас

Сигнализирайте за нередности