Покани за кандидатстване

На 16 септември 2021 г., Министерството на околната среда и водите обяви покана за набиране на проектни предложения по Открита покана №3 „Климат“ по Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“ по Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Целта  на поканата е да се повиши капацитета на общините за оценка на техните стратегически планове и програми по отношение на планирани и изпълнени действия за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към очакваните неблагоприятни последици от изменението на климата. В резултат ще се улесни планирането и изпълнението на нови стратегически стъпки за въвеждане на добри практики  за предотвратяване или свеждане до минимум на щетите от климатичните промени.

Предвидените средства за финансиране по поканата са 1 652 138, 39 евро. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е 200 000 евро, максималният – 500 000 евро.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 16.11.2021 г.

Насоките за кандидатстване и съпътстващата документация са публикувани в Информационната система за управление и наблюдение на средства от ЕС (ИСУН 2020) на следния адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/38943de6-4eab-4725-9273-252b283e16dc