Процедура за оценка на пдп

Програмният оператор на програма „Правосъдие“, финансирана от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, обявява процедура за оценка на предварително дефинираните проекти.
Насоките за кандидатстване и останалите документи по процедурата са публикувани в сайта на ИСУН 2020 на следния адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active
Крайният срок за подаване на проектните предложения по процедурата е 30 август 2019 г. до 17:30 ч.
Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 допринася за установяването на подход, основан на човешките права в работата на правосъдната система в България, съобразно принципите на върховенство на закона и ефективност на правораздаването.
Програмата има за цел да осигури синергия между участниците в различните етапи на правораздавателния процес: зачитане правата на обвиняемите по време на предварителното задържане и на жертвите на престъпления по време на наказателното производство (особено в случаи на насилие, основано на полов признак  или насилие срещу деца), ефективно прилагане на стандартите по отношение правата на човека и съдебната практика на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) в процеса на вземане на решения в съдебната власт, както и гарантиране на нормални условия за лишените от свобода с оглед на тяхната ефективна рехабилитация. Основните предизвикателства при осигуряването на тези синергии са лошите условия в местата за лишаване от свобода, неефективното изпълнение на решенията на ЕСПЧ срещу България, необходимостта от по-нататъшно повишаване на осведомеността относно стандартите за правата на човека и гарантиране правата на най-уязвимите групи в обществото.