Днес, 23.01.2020 г, Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г., обявява процедура за предварително дефиниран проект „Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания“.

Основната цел на центъра ще бъде да предостави грижи за възстановяването на деца с онкохематологични заболявания и техните семейства, като осигури също разработването на съответната методология за интегрирани психологически и социални услуги, както и програмата за обучение на специалистите, които ще предоставят тези услуги.

Проектът ще се изпълнява от община Костинброд.

Предвидените по процедурата средства са в размер до 625 822 евро.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 2 март 2020 г. до 18:00 часа.

Насоките за кандидатстване и останалите документи по процедурата (на български и на английски език) са публикувани  в ИСУН 2020 на следния адрес: 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/f97e1917-8716-4187-bcdf-e3d5de931f3c