Процедури по ПМС 118/2014

В РАЗДЕЛА ЩЕ БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ПО РЕДА НА ПМС 118/2014 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ ОПИСАНИЕ ВАЛИДНА ДО ПОКАНА
3.09.2020 г. Сдружение Български Червен кръст

Доставка на „Единна система за мониторинг и предоставяне на услугата Телеасистенция/Телекеър“ в рамките на проект № BGLD-1.001-0001 „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“

14.09.2020 г./12.00 ч.

Решение за прекратяване

Пакет документи

Постъпили въпроси и отгворои

Постъпили въпроси и отговори 2

21.08.2020 г. Фондация „Тръст за социална алтернатива“

"Предоставяне на услуги за менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности" в рамките на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund)

11.09.2020 г./ 18:30 ч.

Публична обява    Пакет документи

1/10.08.2020 г. "Айсиджен" ООД

"Разработка на софтуерни библиотеки, обезпечаващи основни сървърни функционалности, сървърна инсталация, конфигурация и администрация, сървърна интеграция, тест на използваемостта на системата и разработка на мобилно приложение", финансирана съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 2019/104723 “Telecare for Welfare and Independent Life (TWIL)”, Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“.

19.08.2020 г./ 17:00 ч.

Пакет документи

06.07.2020 г. Сдружение "Българска търговско-промишлена палата"

"Разработване на онлайн обучителна платформа" по проект STRONG (Sustainable social policy ThROugh capacity strengthening), реф. № 2019/101932, финансиран по Норвежкия финансов механизъм 2014 - 2021, Програма "Социален диалог - достойни условия на труд".

16.07.2020 г./ 16:00 ч.

Пакет документи

1/01.07.2020 г. "Еф Пи Си" ЕООД

"Избор на изпълнител за извършване на обучение по 3D анимация, дигитализация и основи на графичен дизайн" по проект "CODE - Competence Opportunities for Digital Employment", номер на договор за безвъзмездна помощ 217-1-414, финансиран от Фонда Оператор за ЕИП и Норвежкия Фонд за субсидии за младежка заетост.

31.07.2020 г./ 17:00 ч.

Пакет документи

 

26.06.2020 г. Сдружение Български Червен кръст

"Осигуряване на логистика за въвеждащо обучение на домашни помощници и медицински сестри за грижи в домашна среда" в рамките на проект "Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания.

6.07.2020 г./ 12.00 ч.

Пакет документи

Разяснение по поканата

8.05.2020 г Сдружение "Българска търговско-промишлена палата"

Извършване на проучвания на добри практики и разработване на наръчник“ по проект 2019/101532 – STRONG (Sustainable social policy ThROugh capacity strengthening)

20.05.2020 г./ 16.00 ч. Пакет документи
14.04.2020 г. Национална лаборатория Бул Роза ООД

Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудване за научно – техническа дейност, в рамките на проект 2018/114728, както следва:
Обособена позиция 1 – Конфигурация Газхроматограф GSMS – течен хроматограф LCMS - масспектрометър с троен квадрупол;
Обособена позиция 2 –  Непрекъсваем токов източник (UPS)
Обособена позиция 3 –  Сушилня за преподготовка на анализите
Обособена позиция 4 - Инкубатор

23.04.2020 г. / 17:00ч. Пакет документи
3/08.04.2020 г. Сдружение Български Червен Кръст

"Доставка на компютърно оборудване" в рамките на проект № BGLD-1.001-0001 "Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания", който се осъществява с подкрепата на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. в рамките на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“.

16.04.2020 г. /12:00 ч. Пакет документи
25.03.2020 г. "Техкерамик-М" АД

„Доставка на студена изостатична преса – 1 брой“, финансирана съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 2018/114653 в рамките на Първа покана за набиране на проектни предложения по Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия“ на Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“ с финансовата подкрепа на Норвежки финансова механизъм 2014-2021 г.

 03.04.2020 г., 17:00 ч. Пакет документи
01/11.03.2020 г. Фондация "Европейски институт"

Логистична подкрепа (осигуряване на зала, техника, техника за превод, кетъринг и настаняване) по дейности в изпълнение на по проект „КЛАС [Критични: Любознателни: Активни: Смели]”, ACF/172, финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., състояща се в „Организиране и провеждане на едно публично събитие, четиринадесет регионални срещи, двадесет и осем обучения за учители, двадесет и осем ателиета за ученици и тридневен лагер за ученици“. 

Във връзка с извънредното положение, Европейският институт прекратява процедурата. Повече информация на: https://www.activecitizensfund.bg 

18.03.2020 г., 17:30 ч. Пакет документи; Публична обява
1/03.2020 г. Фондация “Партньори – България” Логистично осигуряване за провеждане на събития по проект „Повишаване на демократичната компетентност и разбирането за правата на човека сред младите хора“ ACF/156, финансиран от Фонд Активни граждани - България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Във връзка с извънредното положение, фондация "Партньори България" прекратява процедурата. Повече информация на: https://www.activecitizensfund.bg  16.03.2020 г., 17:00 ч. Пакет документи; Публична обява
18.02.2020 г. Фондация "Тръст за социална алтернатива" Логистично осигуряване за провеждане на събития по проект „Първи стъпки за професионално развитие“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на Програма за младежка заетост, който включва приносът на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за насърчаване на устойчива и качествена заетост и намаляване на социалните и икономически неравенства сред младежите в Европа, като се стреми да допринесе за създаването на зелена, конкурентоспособна и приобщаваща Европа с номер на договора № 2017-1-027. 27.02.2020 г., 17:00 ч. Пакет документи
14.02.2020 г. Фондация “Български адвокати за правата на човека“ Избор на изпълнител при организиране на събития в рамките на дейности, изпълнявани от фондация “Български адвокати за правата на човека по проект ACF/59 “Международните правозащитни стандарти на фокус”. Предметът на процедурата включва: Наем зала за две пресконференции в София; наем на зала/и за 12 дискусии в София с включена по една кафе-пауза; и осигуряване на хотелско настаняване с храна, конферентна зала и кафе паузи за 6 броя 3-дневни обучителни курсове. 28.02.2020 г., 17.00 ч. Пакет документи
14.02.2020 г. Младежка фондация „Арете“ - България Публична покана с предмет: „Организиране и провеждане на обучения за меки умения за младежи по проект „Първи стъпки за професионално развитие 21.02.2020 г., 16.00 ч. Пакет документи

12.02.2020 г.

Фондация "Тръст за социална алтернатива"

Провеждане на обучения за придобиване на компютърна грамотност по проект "Първи стъпки за професионално развитие", финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на Програма за младежка заетост, който включва приносът на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за насърчаване на устойчива и качествена заетост и намаляване на социалните и икономически неравенства сред младежите в Европа, като се стреми да допринесе за създаването на зелена, конкурентоспособна и приобщаваща Европа с номер на договора № 2017-1-027.

24.02.2020 г., 17:00 ч. Пакет документи

№ 2/04.02.2020 г.

Сдружение Български Червен Кръст

"Избор на изпълнител за осигуряване на самолетни билети и настаняване в чужбина“ по проект „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“, № BGLD-1.001-0001, по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“.

12.02.2020 г., 16:00 ч.  Пакет документи 

24.01.2020 г.

Фондация "Тръст за социална алтернатива"

Логистично осигуряване за провеждане на събития по проект „Първи стъпки за професионално развитие“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на Програма за младежка заетост, който включва приносът на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за насърчаване на устойчива и качествена заетост и намаляване на социалните и икономически неравенства сред младежите в Европа, като се стреми да допринесе за създаването на зелена, конкурентоспособна и приобщаваща Европа с номер на договора № 2017-1-027.

12.02.2020 г., 17:00 ч.

Пакет документи

01/22.01.2020 г.

Сдружение "КНСБ"

„Организация на конференции и кампания“ се осъществява по проект "Отговорен социален диалог за достоен живот" (Re-dial), договор № 2019/101835, финансиран по програма Decent work – Social Dialogue – Bulgaria, Norway Grants.
Доставката, предмет на настоящата процедура, включва  дейности по организиране и провеждане на публични мероприятия/събития, касаещи ефективното изпълнение на проекта, както следва:

- Организиране и провеждане на Стартираща конференция – 1 бр.;

- Организиране и провеждане на 18-месечна кампания в 5 региона – София, Варна, Бургас, Стара Загора и Велико Търново;

- Организиране и провеждане на Заключителна конференция – 1 бр.

 20.02.2020 г., 23:59 ч.  Пакет документи

21.01.2020 г.

Сдружение Български Червен Кръст

„Доставка на леки автомобили“ в рамките на проект № BGLD-1.001-0001 „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“ по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“

30.01.2020 г., 16.00 ч.

Пакет документи

17.01.2019 г.

Фондация "Тръст за социална алтернатива"

Провеждане на професионални обучения за придобиване на компютърна грамотност по проект "Първи стъпки за професионално развитие", финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на Програма за младежка заетост, който включва приносът на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за насърчаване на устойчива и качествена заетост и намаляване на социалните и икономически неравенства сред младежите в Европа, като се стреми да допринесе за създаването на зелена, конкурентоспособна и приобщаваща Европа с номер на договора № 2017-1-027.

05.02.2020 г., 17:00 ч.

Пакет документи, Публична обява

10.01.2020 г.

Фондация "Джуниър Ачийвмънт България"

Джуниър Ачийвмънт България обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118 с предмет „Осигуряване на кетъринг“, „Осигуряване на хотелско настаняване в гр. София“, „Провеждане на еко-фестивал“ и „Закупуване на самолетни билети“ по проект ACF/117 „Зелено сътрудничество отвъд граници“, договор 34/30.10.2019 г., изпълняван в рамките на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

17.01.2020 г., 16:00 ч.

Пакет документи 

Публична обява 

01/07.01.2020 г.

Фондация "Карин дом"

Фондация „Карин дом“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС 118 от 20.05.2014 г. с предмет „Организиране на 2 учебни визити в гр. Коупавогюр, Исландия за обмен на знания и експертиза за подкрепа на деца със специални потребности и техните семейства“ по проектно предложение с вх.№ ACF/125 за целево финансиране на проект „Трансфер на практики за подобряване подкрепата за деца със специални нужди и техните семейства за приобщаващо образование“, във връзка с изпълнение на договор 18/28.10.2019, финансиран от Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП 2014-2021.

15.01.2020 г., 16:30 ч.

Пакет документи

Публична обява

1/06.01.2020 г.

Театър Цвете

Сдружение „Театър Цвете“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118 от 20.05.2014 г. с предмет „Хотелско настаняване и хранене в хотел в гр. Чепеларе за до 75 човека за осъществяване на тренинг в Първи младежки лагер "Индивидуално осъзнаване на правата на човека - да опитаме чрез изкуство", по проектно предложение с вх. № ACF/12 „Упражнявай правата си със знания и творчество“, договор 21/09.10.2019, финансирани от Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

15.01.2020 г., 24:00 ч.

Пакет документи

Публична обява

3.01.2020 г.

Фондация „Български център за нестопанско право“

Процедура за избор на изпълнител с предмет „Предоставяне по обособени позиции на логистична подкрепа, хотелско настаняване, кетъринг услуги, пътен превоз на участници при организиране на публични събития и срещи, в рамките на дейности и проекти, изпълнявани от фондация „Български център за нестопанско право“ и финансирани от Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund). https://www.activecitizensfund.bg/public/portfolios/newsItem.cfm?id=109

10.01.2020 г., 17.30 часа

Пакет документи

23.12.2019 г.

МЛ-Консулт-2009 ЕООД 

Процедура за избор на изпълнител  с предмет „Доставка и въвеждане в експлоатация на високотехнологично оборудване  с две обособени позиции.

8.01.2020 г.

Пакет документи

17.12.2019 г.

Сдружение „Нов път“

Процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118 от 20.05.2014 г. с предмет "Логистика и организиране на фокус групи, работни посещения, обучение и конференция“ по проектно предложение с вх. № ACF/122 „Изграждай мостове за промяна“, договор № 3/02.10.2019 г., финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП.

30.12.2019 г., 10:00 ч.

Пакет документи; Публична обява

16.12.2019

"Еми" ООД

Публична обява за избор на изпълнител на поръчка за доставка с предмет „Закупуване на специализирано оборудване, необходимо за изпълнението на дейностите по проект „Blue Goes Green“ чрез "публична обява" по смисъла на  ПМС № 118 на МС от 20.05.2014 г.  за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, фонд "Убежище, миграция и интеграция" и фонд "Вътрешна сигурност".

 

 30.12.2019 г.

Документи за информация;

Документи за попълване;

Публична обява;

Решение 2

 

2 / 27.11.2019 г.

Сдружение "Институт за младежки инициативи и иновации"

Публична обява по реда на ПМС 118/2014 за определяне на изпълнители за предоставяне на услуги по проект №2017-1-101 „EDIBO: Европейски дигитални обучителни лаборатории“, осъществяван с финансовата подкрепа на Фонд за младежка заетост на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм 2014 г. – 2021 г. Предмет на процедурата: Организиране и провеждане на обучителни курсове по дигитални умения за младежи по Проект №2017-1-101 „EDIBO: Европейски дигитални обучителни лаборатории“.

 04.12.2019 г., 17.00 часа

Пакет документи

Уведомление за извършено класиране на кандидатите / 16.12.2019 г.

27.11.2019 г.

Сдружение „Център за изследване на демокрацията“

Сдружение „Център за изследване на демокрацията“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118 от 20.05.2014 г. с предмет: "Национално представително изследване на населението (на възраст над 15 г.) на основата на телефонно проучване и осем фокус групи с граждани“ в рамките на проект „Противодействие на битовата престъпност чрез мониторинг и повишаване на гражданската осведоменост“, вх. № ACF/284, договор № 8/29.09.2019 г., финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП.

09.12.2019 г., 17.00 часа

Пакет документи

11.11.2019 г.

"Еми" ООД

Публична обява и съпътстваща документация за доставка с предмет „Инженеринг, доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на комплексна интелигентна система за дистанционно отчитане и наблюдение в реално време на измерването и дистрибуцията на природен газ” в рамките на програма „Бизнес развитие, иновации и подкрепа на малки и средни предприятия“ по Норвежкия финансов механизъм 2014-2021.

20.11.2019 г.

Пакет документи

1 / 17.09.2019 г.

„АГЕНЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – РУСЕ“

Публична обява и съпътстваща документация относно откриване на процедура с публична обява за определяне на изпълнители за доставка с предмет: „Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на специфична компютърна информационна и дигитализационна техника и софтуерни пакети“ по проект “CODE - Competence Opportunities for Digital Employment”,
Номер на договор за безвъзмездна помощ 217-1-414, финансиран от Фонда Оператор за ЕИП и Норвежкия Фонд за субсидии за младежка заетост.

Адрес за подаване на офертите: гр. Русе, ул. „Кресна“ №14. - „Агенция за развитие на човешките ресурси“  –  РУСЕ

25.09.2019 г.

17:00 ч.

Пакет документи

Публична покана 12.08.2019 г.

Фондация "Тръст за социална алтернатива"

Публична обява по реда на ПМС 118/2014 с цел набавяне на лица, които да предоставят наставническа подкрепа по проект „Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“, която допълва компонента за предоставяне на стипендии на младежи от ромски произход (Стипендиантска програма), в рамките на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Офертите се подават на адреса на бенефициента, посочен в публичната покана: гр. София, бул. „Патриарх Евтимий” № 64.

 Разяснение в отговор на постъпил въпрос относно публична покана на Фондация „Тръст за социална алтернатива“ по реда на ПМС 118:

Въпрос:

Здравейте,  аз съм доктор  от Плевен , кандидатствам отново за ментор и  искам да попитам - аз попълних всички документи , как да ги изпратя, може ли по електронен път или по куриер?

Отговор:

Съгласно изискванията към офертите, приложение към документацията офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата лично или от упълномощен от него представител, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Възможно е офертата да бъде подадена и чрез куриерска фирма.

23.08.2019 г.

18:00 ч.

Срокът е удължен до 18 часа на 25.09.2019 г.

Офертите ще бъдат отворени на 26.09.2018 г. от 12:00 ч., на адрес гр. София, бул. „Патриарх Евтимий” № 64, от комисия, назначена от Възложителя.

Пакет документи

1 / 17.07.2019 г.

Сдружение „Институт за младежки инициативи и иновации“

Публична обява по реда на ПМС 118/2014 за определяне на изпълнители за предоставяне на услуги по проект №2017-1-101 „EDIBO: Европейски дигитални обучителни лаборатории“, осъществяван с финансовата подкрепа на Фонд за младежка заетост на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм 2014 г. – 2021 г.

Предмет на процедурата: Организиране и провеждане на обучителни курсове по дигитални умения за младежи по Проект №2017-1-101 „EDIBO: Европейски дигитални обучителни лаборатории“.


Подробно описание на заданието на Бенефициента е дадено в Техническата спецификация.

 24.07.2019 г.

17:00 ч.

Решение за прекратяване 

Пакет документи

01 / 17.05.2019 г. 

„Център за консултиране и кратка терапия "Решения" – Русе

Обява и съпътстваща документация относно процедура за определяне на изпълнители за предоставяне на услуги с предмет:   „Създаване на Платформа за волево/ психологическо себеусъвършенстване – Self Trainer”по проект “CODE- Competence Opportunities for Digital Employment”, Номер на договор за безвъзмездна помощ 217-1-414, финансиран от Фонда Оператор за ЕИП и Норвежкия Фонд за субсидии за младежка заетост.

Предмет на процедурата: „Създаване на Платформа за волево/ психологическо себеусъвършенстване – Self Trainer”по проект “CODE- Competence Opportunities for Digital Employment”.

 28.05.2019 г.

17:00 ч.

 Пакет документи

02 / 21.03.2019 г.

 

„Сдружение за прогресивна и отворена комуникация“

Публична обява по реда на ПМС 118/2014 за определяне на изпълнители за предоставяне на услуги по проект „L.I.K.E. – Life Investment is the Key to Employment“, договор № 2017-1-086, финансиран от Фонда Оператор за ЕИП и Норвежкия Фонд за субсидии за младежка заетост.

Предмет на процедурата: "Предоставяне на услуги по дизайн, предпечат, печат и разпространение на материали".

 

 28.03.2019 г.

17:00 ч.

Пакет документи 
01 / 19.03.2019 г. „Сдружение за прогресивна и отворена комуникация“

Публична обява по реда на ПМС 118/2014 за определяне на изпълнители за предоставяне на услуги по проект „L.I.K.E. – Life Investment is the Key to Employment“, договор № 2017-1-086, финансиран от Фонда Оператор за ЕИП и Норвежкия Фонд за субсидии за младежка заетост.

Предмет на процедурата: "Избор на експерти по 22 обособени позиции за предоставяне на експертна помощ при осъществяване дейностите, предвидени по график за водещия партньор Сдружение за прогресивна и отворена комуникация /СПОК/ по проект "L.I.K.E."

26.03.2019 г. 

17:00 ч.

Пакет документи