Процедури по ПМС 118/2014

В РАЗДЕЛА ЩЕ БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ПО РЕДА НА ПМС 118/2014 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ ОПИСАНИЕ ВАЛИДНА ДО ПОКАНА

1/17.09.2019 г.

„АГЕНЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – РУСЕ“

Публична обява и съпътстваща документация относно откриване на процедура с публична обява за определяне на изпълнители за доставка с предмет: „Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на специфична компютърна информационна и дигитализационна техника и софтуерни пакети“ по проект “CODE - Competence Opportunities for Digital Employment”,
Номер на договор за безвъзмездна помощ 217-1-414, финансиран от Фонда Оператор за ЕИП и Норвежкия Фонд за субсидии за младежка заетост.

Адрес за подаване на офертите: гр. Русе, ул. „Кресна“ №14. - „Агенция за развитие на човешките ресурси“  –  РУСЕ

25.09.2019 г.

17:00 ч.

Пакет документи

Публична покана 12.08.2019 г.

Фондация "Тръст за социална алтернатива"

Публична обява по реда на ПМС 118/2014 с цел набавяне на лица, които да предоставят наставническа подкрепа по проект „Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“, която допълва компонента за предоставяне на стипендии на младежи от ромски произход (Стипендиантска програма), в рамките на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Офертите се подават на адреса на бенефициента, посочен в публичната покана: гр. София, бул. „Патриарх Евтимий” № 64.

 

 

Разяснение в отговор на постъпил въпрос относно публична покана на Фондация „Тръст за социална алтернатива“ по реда на ПМС 118:

Въпрос:

Здравейте,  аз съм доктор  от Плевен , кандидатствам отново за ментор и  искам да попитам - аз попълних всички документи , как да ги изпратя, може ли по електронен път или по куриер?

Отговор:

Съгласно изискванията към офертите, приложение към документацията офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата лично или от упълномощен от него представител, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Възможно е офертата да бъде подадена и чрез куриерска фирма.

23.08.2019 г.

18:00 ч.

Срокът е удължен до 18 часа на 25.09.2019 г.

Офертите ще бъдат отворени на 26.09.2018 г. от 12:00 ч., на адрес гр. София, бул. „Патриарх Евтимий” № 64, от комисия, назначена от Възложителя.

Пакет документи

1 / 17.07.2019 г.

Сдружение „Институт за младежки инициативи и иновации“

Публична обява по реда на ПМС 118/2014 за определяне на изпълнители за предоставяне на услуги по проект №2017-1-101 „EDIBO: Европейски дигитални обучителни лаборатории“, осъществяван с финансовата подкрепа на Фонд за младежка заетост на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм 2014 г. – 2021 г.

Предмет на процедурата: Организиране и провеждане на обучителни курсове по дигитални умения за младежи по Проект №2017-1-101 „EDIBO: Европейски дигитални обучителни лаборатории“.


Подробно описание на заданието на Бенефициента е дадено в Техническата спецификация.

 24.07.2019 г.

17:00 ч.

Решение за прекратяване 

Пакет документи

01 / 17.05.2019 г. 

„Център за консултиране и кратка терапия "Решения" – Русе

Обява и съпътстваща документация относно процедура за определяне на изпълнители за предоставяне на услуги с предмет:   „Създаване на Платформа за волево/ психологическо себеусъвършенстване – Self Trainer”по проект “CODE- Competence Opportunities for Digital Employment”, Номер на договор за безвъзмездна помощ 217-1-414, финансиран от Фонда Оператор за ЕИП и Норвежкия Фонд за субсидии за младежка заетост.

Предмет на процедурата: „Създаване на Платформа за волево/ психологическо себеусъвършенстване – Self Trainer”по проект “CODE- Competence Opportunities for Digital Employment”.

 28.05.2019 г.

17:00 ч.

 Пакет документи

02 / 21.03.2019 г.

 

„Сдружение за прогресивна и отворена комуникация“

Публична обява по реда на ПМС 118/2014 за определяне на изпълнители за предоставяне на услуги по проект „L.I.K.E. – Life Investment is the Key to Employment“, договор № 2017-1-086, финансиран от Фонда Оператор за ЕИП и Норвежкия Фонд за субсидии за младежка заетост.

Предмет на процедурата: "Предоставяне на услуги по дизайн, предпечат, печат и разпространение на материали".

 

 28.03.2019 г.

17:00 ч.

Пакет документи 
01 / 19.03.2019 г. „Сдружение за прогресивна и отворена комуникация“

Публична обява по реда на ПМС 118/2014 за определяне на изпълнители за предоставяне на услуги по проект „L.I.K.E. – Life Investment is the Key to Employment“, договор № 2017-1-086, финансиран от Фонда Оператор за ЕИП и Норвежкия Фонд за субсидии за младежка заетост.

Предмет на процедурата: "Избор на експерти по 22 обособени позиции за предоставяне на експертна помощ при осъществяване дейностите, предвидени по график за водещия партньор Сдружение за прогресивна и отворена комуникация /СПОК/ по проект "L.I.K.E."

26.03.2019 г. 

17:00 ч.

Пакет документи