Процедури по ПМС 118/2014

В РАЗДЕЛА ЩЕ БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ПО РЕДА НА ПМС 118/2014 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ ОПИСАНИЕ ВАЛИДНА ДО ПОКАНА
23.11.2021 г. "Скортел" ООД

„Закупуване на платформа за тестване и производство на SSCB“ в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ за реализация на Проект „Integrated innovative VMS for boats and small ships – I2VMS (Интегрирана иновативна СНК за моторни лодки и малки кораби – I2VMS)” № 2020/551621, финансиран по Норвежки финансов механизъм 2014-2021, Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни предприятия, България”, Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия”.

02.12.2021 г./ 16:30 ч. Пакет документи
15.11.2021 г. "УейвЕрест" ЕООД

„Доставка, инсталиране, тестване и пускане в експлоатация на ДМА по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Комплексна инсталация за рециклиране и листиране на неопренов материал; Обособена позиция 2: Машина за ламиниране с адхесив на база разтворител” в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ по Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП в България”, приоритетна област „Иновации за зелена индустрия”

25.11.2021 г./ 17:00 ч. Пакет документи
26.10.2021 г. "Международна Фондация България" 2002

“Закупуване на ДМА (техническо обезпечаване)” по Договор BGCULTURE-2.001-0035-C01 “Подобряване на достъп до изкуства и култура чрез съвместната дейност на Международна Фондация България 2002, Национална галерия и Елвекс Ларс Витбърг Експирънс (Норвегия)“, осъществяван с финансовата подкрепа на програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

10.11.2021 г. Пакет документи
03/22.10.2021 г. Фондация "Дарби"

„Закупуване на ДМА, необходими за реализиране на културните събития по проект BGCULTURE-2.001-0029-C01 „България-Норвегия пеят“ осъществяван с финансовата подкрепа на програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

 

29.10.2021 г./ 17:30ч. Пакет документи
21.10.2021 г. "Атлантик Уей" ЕООД

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматична линия за пакетиране и палетизиране на пелети” в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ по Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП в България”, приоритетна област „Иновации за зелена индустрия”.

27.10.2021 г. /11:00 ч. Пакет документи
02/08.10.2021 г. Фондация „Дарби“

„Услуга за организиране на културни събития по проект BGCULTURE-2.001-0029-C01 „България-Норвегия пеят“ – транспорт, настаняване, логистика, организационни дейности за България и Норвегия“.

15.10.2021 г. Пакет документи
05.10.2021 г. „Пласт Комерс – 93“ ООД

„Доставка на специализирана производствена линия за иновативен профил от рециклирано PVC“ в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ по Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП в България”, приоритетна област „Иновации за зелена индустрия”, проект 2020/551735 - Въвеждане на иновативен строителен профил, изработен от 100% рециклирано PVC (Introduction of innovative construction profile made of 100% recycled PVC).

08.10.2021 г. Пакет документи
20.09.2021 г. "Попчев стоун дизайн" ЕООД

"Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на машина за водно рязане" в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ по Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП в България”, приоритетна област „Иновации за зелена индустрия”.

28.09.2021 г. / 17:00 ч.  Пакет документи 
8.09.2021 г.  Фондация "Дарби" 

“Услуга за разработване и изпълнение на план/стратегия за привличане на публика и обучение на експертен персонал на фондация „Дарби“ с 2 обособени позиции”

17.09.2021 г. /16.00 ч.  Пакет документи
07.09.2021 г. "Скортел ООД

„Закупуване на платформа за тестване и производство на ASPS“ в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ за реализация на Проект „Integrated innovative VMS for boats and small ships – I2VMS (Интегрирана иновативна СНК за моторни лодки и малки кораби – I2VMS)” № 2020/5516

17.09.2021 г. /16.30 ч.  Пакет документи
2.09.2021 г.  „Касто Чеърс“ ООД

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автомат за рендосване и профилиране”в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ по Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП в България”, приоритетна област „Иновации за зелена индустрия”.

10.09.2021 г. /10.00 ч. Пакет документи
18.08.2021 г. „Касто Чеърс“ ООД  

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автомат за рендосване и профилиране”, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ по Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП в България”, приоритетна област „Иновации за зелена индустрия”.

26.08.2021 г. /10:00 ч. Пакет документи
№ 1/12.08.2021 г. "Попчев стоун дизайн" ЕООД

„Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на CNC машина за обработка на мрамор и варовик“, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ по Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП в България”, приоритетна област „Иновации за зелена индустрия”.

20.08.2021 г. /17:00 ч. Пакет документи
10.08.2021 г. "Атлантик Уей" ЕООД

„Комплексна консултантска услуга по управление и отчитане на проект „Трансформиране на отпадъци от дървен материал в продукти с добавена стойност“, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ по Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП в България”, приоритетна област „Иновации за зелена индустрия”.

18.08.2021 г. /10:00 ч. Пакет документи
05.08.2021 г. "Скортел" ООД

„Закупуване на нова VMS платформа за софтуерна разработка и операции, включително за симулация и оценка на операциите“ в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ за реализация на Проект „Integrated innovative VMS for boats and small ships – I2VMS (Интегрирана иновативна СНК за моторни лодки и малки кораби – I2VMS)” № 2020/551621, финансиран по Норвежки финансов механизъм 2014-2021, Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни предприятия, България ”, Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия” с изпълнител Скортел ООД“

 20.08.2021 г. /16:30 ч. Пакет документи 
26.07.2021 г.  „Касто Чеърс“ ООД  

 

В изпълнение на договор за безвъзмездна помощ № 2020/551349, финансиран с подкрепата на Правителството на Норвегия чрез Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 в рамките на програма „Бизнес развитие, иновации и подкрепа на малки и средни предприятия" бенефициентът „Касто Чеарс“ ООД следва да избере изпълнител чрез "публична обява" по смисъла на  ПМС № 118 на МС от 20.05.2014 г.  за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, фонд "Убежище, миграция и интеграция" и фонд "Вътрешна сигурност".

Процедурата е с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване“ по следните обособени позиции:

Обособена позиция 1 - Система за екстракция, филтриране и съхранение на раздробена дървесина и отопление чрез изгаряне на дървесни отпадъци;

Обособена позиция 2 - Система за сушене на бичени материали.

 03.08.2021 г./ 10:00 ч. Пакет документи 
№ 2/08.06.2021 г. Фондация Зелена Индустрия Иновации и Технологичен Трансфер

„Медийно отразяване на кампаниите и осигуряване на публичност по проект „Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници“, № на договор за безвъзмездна помощ BGENVIRONMENT-2.003-0001-C01, финансиран от програма „Опазване на околната среда и климатични промени”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021 и съфинансирана от българската държава.

15.06.2021 г.

Пакет Документи

01.06.2021 г. Фондация „Европейски институт“

„Изработване и доставка на промоционални материали и наръчник“ по проект „КЛАС [Критични: Любознателни: Активни: Смели]”, ACF/172, финансирани от Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

08.06.2021 г./ 17:00 ч.

Публична обява

Пакет документи

25.05.2021 г. Фондация Зелена индустрия, иновации и технологичен трансфер

Медийно отразяване на кампаниите и осигуряване на публичност по проект „Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници“

1.06.2021 г./ 17.00 часа

Пакет документи

23.03.2021 г. Български червен кръст

Доставка на „Единна система за мониторинг и предоставяне на услугата Телеасистенция/Телекеър“ в рамките на проект № BGLD-1.001-0001 „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“

14.04.2021 г./

12.00 ч.

Пакет документи

Отговори на получени въпроси

Въпроси и отговори №2

12.03.2021 г. Сдружение "Театър Цвете"

„ Предоставяне на хотелиерски услуги и храна в гр. Поморие или гр. Чепеларе за провеждане на тренинг на младежи по проект „Упражнявай правата си със знания и творчество ” - Втори младежки лагер "Жокериране на Форум-театър представление" и Фестивал „Моето мнение има значение“ по проектно предложение с вх. № ACF/12 „Упражнявай правата си със знания и творчество“, договор 21/09.10.2019, финансирани от Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

24.03.2021 г.

Публична обява

Пакет документи

04.03.2021 г. Фондация „Български център за нестопанско право“

„Предоставяне на логистична подкрепа, оборудване, озвучаване и осигуряване на всички необходими разрешителни при организиране на публични събития и срещи на открито по проект „Граждански Хъбове в университети: активизиране на гражданската енергия в подкрепа на гражданските организации“ (№ ACF/61), изпълняван от фондация „Български център за нестопанско право“ и финансиран от Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.“.

19.03.2021 г./ 17:30 ч.

Публична обява

Пакет документи

18.12.2020 г. Сдружение Български червен кръст

Доставка на „Единна система за мониторинг и предоставяне на услугата Телеасистенция/Телекеър“ в рамките на проект № BGLD-1.001-0001 „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“

5.01.2021 г.

Пакет документи

8.12.2020 г. Фондация "Работилница за гражданки инициативи"

Провеждане на професионално обучение на младежи за придобиване на квалификации “Програмист”, “Специалист софтуерно тестване”, “Специалист дигитален маркетинг” по проект „Direction Employment (Посока Професия), финансиран от „Фонда за младежка заетост“ (Fund for Youth Employment).

21.12.2020 г./ 16:00 ч.

Пакет документи

01.10.2020 г. Българска търговско-промишлена палата

„Разработване на онлайн обучителни модули“ в изпълнение на договор за безвъзмездна помощ 2019/101532 “STRONG (Sustainable social policy ThROugh capacity strengthening), финансиран по програма „Социален диалог-достойни условия на труд” в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.

12.10.2020 г./ 16:00 ч.

Пакет документи

2/28.09.2020 г. "Айсиджен" ООД

"Доставка на сензори и хъбове за проучване и развойна дейност", финансирана съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 2019/104723 “Telecare for Welfare and Independent Life (TWIL)” в рамките на Първа покана за набиране на проектни предложения по Приоритетна област „Технология на благосъстоянието“ на Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“ с финансовата подкрепа на Норвежки финансова механизъм 2014-2021 г.

06.10.2020 г./ 17:00 ч.

Пакет документи

6/29.09.2020 г. Сдружение Български Червен кръст

Доставка на „Единна система за мониторинг и предоставяне на услугата Телеасистенция/Телекеър“ в рамките на проект № BGLD-1.001-0001 „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“, който се осъществява с подкрепата на ФМ на ЕИП 2014-2021 г. в рамките на Програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи".

13.10.2020 г./ 12:00 ч.

Пакет документи

3.09.2020 г. Сдружение Български Червен кръст

Доставка на „Единна система за мониторинг и предоставяне на услугата Телеасистенция/Телекеър“ в рамките на проект № BGLD-1.001-0001 „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“, който се осъществява с подкрепата на ФМ на ЕИП 2014-2021 г. в рамките на Програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи".

14.09.2020 г./12.00 ч.

Решение за прекратяване

Пакет документи

Постъпили въпроси и отгворои

Постъпили въпроси и отговори 2

21.08.2020 г. Фондация „Тръст за социална алтернатива“

"Предоставяне на услуги за менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности" в рамките на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund)

11.09.2020 г./ 18:30 ч.

Публична обява    Пакет документи

1/10.08.2020 г. "Айсиджен" ООД

"Разработка на софтуерни библиотеки, обезпечаващи основни сървърни функционалности, сървърна инсталация, конфигурация и администрация, сървърна интеграция, тест на използваемостта на системата и разработка на мобилно приложение", финансирана съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 2019/104723 “Telecare for Welfare and Independent Life (TWIL)”, Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“.

19.08.2020 г./ 17:00 ч.

Пакет документи

06.07.2020 г. Сдружение "Българска търговско-промишлена палата"

"Разработване на онлайн обучителна платформа" по проект STRONG (Sustainable social policy ThROugh capacity strengthening), реф. № 2019/101932, финансиран по Норвежкия финансов механизъм 2014 - 2021, Програма "Социален диалог - достойни условия на труд".

16.07.2020 г./ 16:00 ч.

Пакет документи

1/01.07.2020 г. "Еф Пи Си" ЕООД

"Избор на изпълнител за извършване на обучение по 3D анимация, дигитализация и основи на графичен дизайн" по проект "CODE - Competence Opportunities for Digital Employment", номер на договор за безвъзмездна помощ 217-1-414, финансиран от Фонда Оператор за ЕИП и Норвежкия Фонд за субсидии за младежка заетост.

31.07.2020 г./ 17:00 ч.

Пакет документи

 

26.06.2020 г. Сдружение Български Червен кръст

"Осигуряване на логистика за въвеждащо обучение на домашни помощници и медицински сестри за грижи в домашна среда" в рамките на проект "Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания.

6.07.2020 г./ 12.00 ч.

Пакет документи

Разяснение по поканата

8.05.2020 г Сдружение "Българска търговско-промишлена палата"

Извършване на проучвания на добри практики и разработване на наръчник“ по проект 2019/101532 – STRONG (Sustainable social policy ThROugh capacity strengthening)

20.05.2020 г./ 16.00 ч. Пакет документи
14.04.2020 г. Национална лаборатория Бул Роза ООД

Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудване за научно – техническа дейност, в рамките на проект 2018/114728, както следва:
Обособена позиция 1 – Конфигурация Газхроматограф GSMS – течен хроматограф LCMS - масспектрометър с троен квадрупол;
Обособена позиция 2 –  Непрекъсваем токов източник (UPS)
Обособена позиция 3 –  Сушилня за преподготовка на анализите
Обособена позиция 4 - Инкубатор

23.04.2020 г. / 17:00ч. Пакет документи
3/08.04.2020 г. Сдружение Български Червен Кръст

"Доставка на компютърно оборудване" в рамките на проект № BGLD-1.001-0001 "Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания", който се осъществява с подкрепата на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. в рамките на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“.

16.04.2020 г. /12:00 ч. Пакет документи
25.03.2020 г. "Техкерамик-М" АД

„Доставка на студена изостатична преса – 1 брой“, финансирана съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 2018/114653 в рамките на Първа покана за набиране на проектни предложения по Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия“ на Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“ с финансовата подкрепа на Норвежки финансова механизъм 2014-2021 г.

 03.04.2020 г., 17:00 ч. Пакет документи
01/11.03.2020 г. Фондация "Европейски институт"

Логистична подкрепа (осигуряване на зала, техника, техника за превод, кетъринг и настаняване) по дейности в изпълнение на по проект „КЛАС [Критични: Любознателни: Активни: Смели]”, ACF/172, финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., състояща се в „Организиране и провеждане на едно публично събитие, четиринадесет регионални срещи, двадесет и осем обучения за учители, двадесет и осем ателиета за ученици и тридневен лагер за ученици“. 

Във връзка с извънредното положение, Европейският институт прекратява процедурата. Повече информация на: https://www.activecitizensfund.bg 

18.03.2020 г., 17:30 ч. Пакет документи; Публична обява
1/03.2020 г. Фондация “Партньори – България” Логистично осигуряване за провеждане на събития по проект „Повишаване на демократичната компетентност и разбирането за правата на човека сред младите хора“ ACF/156, финансиран от Фонд Активни граждани - България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Във връзка с извънредното положение, фондация "Партньори България" прекратява процедурата. Повече информация на: https://www.activecitizensfund.bg  16.03.2020 г., 17:00 ч. Пакет документи; Публична обява
18.02.2020 г. Фондация "Тръст за социална алтернатива" Логистично осигуряване за провеждане на събития по проект „Първи стъпки за професионално развитие“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на Програма за младежка заетост, който включва приносът на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за насърчаване на устойчива и качествена заетост и намаляване на социалните и икономически неравенства сред младежите в Европа, като се стреми да допринесе за създаването на зелена, конкурентоспособна и приобщаваща Европа с номер на договора № 2017-1-027. 27.02.2020 г., 17:00 ч. Пакет документи
14.02.2020 г. Фондация “Български адвокати за правата на човека“ Избор на изпълнител при организиране на събития в рамките на дейности, изпълнявани от фондация “Български адвокати за правата на човека по проект ACF/59 “Международните правозащитни стандарти на фокус”. Предметът на процедурата включва: Наем зала за две пресконференции в София; наем на зала/и за 12 дискусии в София с включена по една кафе-пауза; и осигуряване на хотелско настаняване с храна, конферентна зала и кафе паузи за 6 броя 3-дневни обучителни курсове. 28.02.2020 г., 17.00 ч. Пакет документи
14.02.2020 г. Младежка фондация „Арете“ - България Публична покана с предмет: „Организиране и провеждане на обучения за меки умения за младежи по проект „Първи стъпки за професионално развитие 21.02.2020 г., 16.00 ч. Пакет документи

12.02.2020 г.

Фондация "Тръст за социална алтернатива"

Провеждане на обучения за придобиване на компютърна грамотност по проект "Първи стъпки за професионално развитие", финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на Програма за младежка заетост, който включва приносът на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за насърчаване на устойчива и качествена заетост и намаляване на социалните и икономически неравенства сред младежите в Европа, като се стреми да допринесе за създаването на зелена, конкурентоспособна и приобщаваща Европа с номер на договора № 2017-1-027.

24.02.2020 г., 17:00 ч. Пакет документи

№ 2/04.02.2020 г.

Сдружение Български Червен Кръст

"Избор на изпълнител за осигуряване на самолетни билети и настаняване в чужбина“ по проект „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“, № BGLD-1.001-0001, по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“.

12.02.2020 г., 16:00 ч.  Пакет документи 

24.01.2020 г.

Фондация "Тръст за социална алтернатива"

Логистично осигуряване за провеждане на събития по проект „Първи стъпки за професионално развитие“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на Програма за младежка заетост, който включва приносът на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за насърчаване на устойчива и качествена заетост и намаляване на социалните и икономически неравенства сред младежите в Европа, като се стреми да допринесе за създаването на зелена, конкурентоспособна и приобщаваща Европа с номер на договора № 2017-1-027.

12.02.2020 г., 17:00 ч.

Пакет документи

01/22.01.2020 г.

Сдружение "КНСБ"

„Организация на конференции и кампания“ се осъществява по проект "Отговорен социален диалог за достоен живот" (Re-dial), договор № 2019/101835, финансиран по програма Decent work – Social Dialogue – Bulgaria, Norway Grants.
Доставката, предмет на настоящата процедура, включва  дейности по организиране и провеждане на публични мероприятия/събития, касаещи ефективното изпълнение на проекта, както следва:

- Организиране и провеждане на Стартираща конференция – 1 бр.;

- Организиране и провеждане на 18-месечна кампания в 5 региона – София, Варна, Бургас, Стара Загора и Велико Търново;

- Организиране и провеждане на Заключителна конференция – 1 бр.

 20.02.2020 г., 23:59 ч.  Пакет документи

21.01.2020 г.

Сдружение Български Червен Кръст

„Доставка на леки автомобили“ в рамките на проект № BGLD-1.001-0001 „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“ по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“

30.01.2020 г., 16.00 ч.

Пакет документи

17.01.2019 г.

Фондация "Тръст за социална алтернатива"

Провеждане на професионални обучения за придобиване на компютърна грамотност по проект "Първи стъпки за професионално развитие", финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на Програма за младежка заетост, който включва приносът на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за насърчаване на устойчива и качествена заетост и намаляване на социалните и икономически неравенства сред младежите в Европа, като се стреми да допринесе за създаването на зелена, конкурентоспособна и приобщаваща Европа с номер на договора № 2017-1-027.

05.02.2020 г., 17:00 ч.

Пакет документи, Публична обява

10.01.2020 г.

Фондация "Джуниър Ачийвмънт България"

Джуниър Ачийвмънт България обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118 с предмет „Осигуряване на кетъринг“, „Осигуряване на хотелско настаняване в гр. София“, „Провеждане на еко-фестивал“ и „Закупуване на самолетни билети“ по проект ACF/117 „Зелено сътрудничество отвъд граници“, договор 34/30.10.2019 г., изпълняван в рамките на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

17.01.2020 г., 16:00 ч.

Пакет документи 

Публична обява 

01/07.01.2020 г.

Фондация "Карин дом"

Фондация „Карин дом“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС 118 от 20.05.2014 г. с предмет „Организиране на 2 учебни визити в гр. Коупавогюр, Исландия за обмен на знания и експертиза за подкрепа на деца със специални потребности и техните семейства“ по проектно предложение с вх.№ ACF/125 за целево финансиране на проект „Трансфер на практики за подобряване подкрепата за деца със специални нужди и техните семейства за приобщаващо образование“, във връзка с изпълнение на договор 18/28.10.2019, финансиран от Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП 2014-2021.

15.01.2020 г., 16:30 ч.

Пакет документи

Публична обява

1/06.01.2020 г.

Театър Цвете

Сдружение „Театър Цвете“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118 от 20.05.2014 г. с предмет „Хотелско настаняване и хранене в хотел в гр. Чепеларе за до 75 човека за осъществяване на тренинг в Първи младежки лагер "Индивидуално осъзнаване на правата на човека - да опитаме чрез изкуство", по проектно предложение с вх. № ACF/12 „Упражнявай правата си със знания и творчество“, договор 21/09.10.2019, финансирани от Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

15.01.2020 г., 24:00 ч.

Пакет документи

Публична обява

3.01.2020 г.

Фондация „Български център за нестопанско право“

Процедура за избор на изпълнител с предмет „Предоставяне по обособени позиции на логистична подкрепа, хотелско настаняване, кетъринг услуги, пътен превоз на участници при организиране на публични събития и срещи, в рамките на дейности и проекти, изпълнявани от фондация „Български център за нестопанско право“ и финансирани от Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund). https://www.activecitizensfund.bg/public/portfolios/newsItem.cfm?id=109

10.01.2020 г., 17.30 часа

Пакет документи

23.12.2019 г.

МЛ-Консулт-2009 ЕООД 

Процедура за избор на изпълнител  с предмет „Доставка и въвеждане в експлоатация на високотехнологично оборудване  с две обособени позиции.

8.01.2020 г.

Пакет документи

17.12.2019 г.

Сдружение „Нов път“

Процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118 от 20.05.2014 г. с предмет "Логистика и организиране на фокус групи, работни посещения, обучение и конференция“ по проектно предложение с вх. № ACF/122 „Изграждай мостове за промяна“, договор № 3/02.10.2019 г., финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП.

30.12.2019 г., 10:00 ч.

Пакет документи; Публична обява

16.12.2019

"Еми" ООД

Публична обява за избор на изпълнител на поръчка за доставка с предмет „Закупуване на специализирано оборудване, необходимо за изпълнението на дейностите по проект „Blue Goes Green“ чрез "публична обява" по смисъла на  ПМС № 118 на МС от 20.05.2014 г.  за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, фонд "Убежище, миграция и интеграция" и фонд "Вътрешна сигурност".

 

 30.12.2019 г.

Документи за информация;

Документи за попълване;

Публична обява;

Решение 2

 

2 / 27.11.2019 г.

Сдружение "Институт за младежки инициативи и иновации"

Публична обява по реда на ПМС 118/2014 за определяне на изпълнители за предоставяне на услуги по проект №2017-1-101 „EDIBO: Европейски дигитални обучителни лаборатории“, осъществяван с финансовата подкрепа на Фонд за младежка заетост на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм 2014 г. – 2021 г. Предмет на процедурата: Организиране и провеждане на обучителни курсове по дигитални умения за младежи по Проект №2017-1-101 „EDIBO: Европейски дигитални обучителни лаборатории“.

 04.12.2019 г., 17.00 часа

Пакет документи

Уведомление за извършено класиране на кандидатите / 16.12.2019 г.

27.11.2019 г.

Сдружение „Център за изследване на демокрацията“

Сдружение „Център за изследване на демокрацията“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118 от 20.05.2014 г. с предмет: "Национално представително изследване на населението (на възраст над 15 г.) на основата на телефонно проучване и осем фокус групи с граждани“ в рамките на проект „Противодействие на битовата престъпност чрез мониторинг и повишаване на гражданската осведоменост“, вх. № ACF/284, договор № 8/29.09.2019 г., финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП.

09.12.2019 г., 17.00 часа

Пакет документи

11.11.2019 г.

"Еми" ООД

Публична обява и съпътстваща документация за доставка с предмет „Инженеринг, доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на комплексна интелигентна система за дистанционно отчитане и наблюдение в реално време на измерването и дистрибуцията на природен газ” в рамките на програма „Бизнес развитие, иновации и подкрепа на малки и средни предприятия“ по Норвежкия финансов механизъм 2014-2021.

20.11.2019 г.

Пакет документи

1 / 17.09.2019 г.

„АГЕНЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – РУСЕ“

Публична обява и съпътстваща документация относно откриване на процедура с публична обява за определяне на изпълнители за доставка с предмет: „Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на специфична компютърна информационна и дигитализационна техника и софтуерни пакети“ по проект “CODE - Competence Opportunities for Digital Employment”,
Номер на договор за безвъзмездна помощ 217-1-414, финансиран от Фонда Оператор за ЕИП и Норвежкия Фонд за субсидии за младежка заетост.

Адрес за подаване на офертите: гр. Русе, ул. „Кресна“ №14. - „Агенция за развитие на човешките ресурси“  –  РУСЕ

25.09.2019 г.

17:00 ч.

Пакет документи

Публична покана 12.08.2019 г.

Фондация "Тръст за социална алтернатива"

Публична обява по реда на ПМС 118/2014 с цел набавяне на лица, които да предоставят наставническа подкрепа по проект „Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“, която допълва компонента за предоставяне на стипендии на младежи от ромски произход (Стипендиантска програма), в рамките на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Офертите се подават на адреса на бенефициента, посочен в публичната покана: гр. София, бул. „Патриарх Евтимий” № 64.

 Разяснение в отговор на постъпил въпрос относно публична покана на Фондация „Тръст за социална алтернатива“ по реда на ПМС 118:

Въпрос:

Здравейте,  аз съм доктор  от Плевен , кандидатствам отново за ментор и  искам да попитам - аз попълних всички документи , как да ги изпратя, може ли по електронен път или по куриер?

Отговор:

Съгласно изискванията към офертите, приложение към документацията офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата лично или от упълномощен от него представител, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Възможно е офертата да бъде подадена и чрез куриерска фирма.

23.08.2019 г.

18:00 ч.

Срокът е удължен до 18 часа на 25.09.2019 г.

Офертите ще бъдат отворени на 26.09.2018 г. от 12:00 ч., на адрес гр. София, бул. „Патриарх Евтимий” № 64, от комисия, назначена от Възложителя.

Пакет документи

1 / 17.07.2019 г.

Сдружение „Институт за младежки инициативи и иновации“

Публична обява по реда на ПМС 118/2014 за определяне на изпълнители за предоставяне на услуги по проект №2017-1-101 „EDIBO: Европейски дигитални обучителни лаборатории“, осъществяван с финансовата подкрепа на Фонд за младежка заетост на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм 2014 г. – 2021 г.

Предмет на процедурата: Организиране и провеждане на обучителни курсове по дигитални умения за младежи по Проект №2017-1-101 „EDIBO: Европейски дигитални обучителни лаборатории“.


Подробно описание на заданието на Бенефициента е дадено в Техническата спецификация.

 24.07.2019 г.

17:00 ч.

Решение за прекратяване 

Пакет документи

01 / 17.05.2019 г. 

„Център за консултиране и кратка терапия "Решения" – Русе

Обява и съпътстваща документация относно процедура за определяне на изпълнители за предоставяне на услуги с предмет:   „Създаване на Платформа за волево/ психологическо себеусъвършенстване – Self Trainer”по проект “CODE- Competence Opportunities for Digital Employment”, Номер на договор за безвъзмездна помощ 217-1-414, финансиран от Фонда Оператор за ЕИП и Норвежкия Фонд за субсидии за младежка заетост.

Предмет на процедурата: „Създаване на Платформа за волево/ психологическо себеусъвършенстване – Self Trainer”по проект “CODE- Competence Opportunities for Digital Employment”.

 28.05.2019 г.

17:00 ч.

 Пакет документи

02 / 21.03.2019 г.

 

„Сдружение за прогресивна и отворена комуникация“

Публична обява по реда на ПМС 118/2014 за определяне на изпълнители за предоставяне на услуги по проект „L.I.K.E. – Life Investment is the Key to Employment“, договор № 2017-1-086, финансиран от Фонда Оператор за ЕИП и Норвежкия Фонд за субсидии за младежка заетост.

Предмет на процедурата: "Предоставяне на услуги по дизайн, предпечат, печат и разпространение на материали".

 

 28.03.2019 г.

17:00 ч.

Пакет документи 
01 / 19.03.2019 г. „Сдружение за прогресивна и отворена комуникация“

Публична обява по реда на ПМС 118/2014 за определяне на изпълнители за предоставяне на услуги по проект „L.I.K.E. – Life Investment is the Key to Employment“, договор № 2017-1-086, финансиран от Фонда Оператор за ЕИП и Норвежкия Фонд за субсидии за младежка заетост.

Предмет на процедурата: "Избор на експерти по 22 обособени позиции за предоставяне на експертна помощ при осъществяване дейностите, предвидени по график за водещия партньор Сдружение за прогресивна и отворена комуникация /СПОК/ по проект "L.I.K.E."

26.03.2019 г. 

17:00 ч.

Пакет документи