Документи

Презентации

Контакти на потенциални партньори от страните донори

Процедура за модернизация на улично осветление (Приключила)

Процедурата за модернизация на улично осветление по програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност”

BGENERGY-1.001 - Програма за проучване и използване на хидроенергийния потенциял (Приключила)

Предварително дефинираният проект „Проучване за осъществимост използването на хидроенергийния потенциал в съществуващите…

Системи за управление и контрол на изпълнението на програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност"

Процедура „Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост“

Процедура

Процедура "Енергийна ефективност в индустрията"

Процедура "Енергийна ефективност в индустрията"

Процедура "Енергийна ефективност в сгради"

Документи по процедура "Енергийна ефективност в сгради"