Схема за подкрепа на пътувания по Фонда за двустранни отношения в рамките на ФМ на ЕИП и НФМ 2014 – 2021 г.

Националното координационно звено обявява покана по Фонда за двустранни отношения в рамките на ФМ на ЕИП и НФМ 2014 - 2021 г. - Схема за подкрепа на пътувания.

Схемата за подкрепа на пътувания в рамките на Фонда за двустранни отношения (ФДО) има за цел да предостави възможности за работа в мрежа, обмен и трансфер на знания, опит и най-добри практики и да насърчи сътрудничеството между български организации, и организации в страните-донори и/или международни организации. По Схемата за подкрепа на пътувания се предлага финансова подкрепа за участие в семинари, работни посещения, конференции и др. събития с цел изграждане и/или поддържане на двустранните отношения в рамките на всички програмни области по ФМ на ЕИП и НФМ 2014 – 2021 г., на базата на получени предложения от допустими бенефициенти.

По Схемата се предоставя 100 % безвъзмездна финансова помощ. Максимално допустимата сума, за която една организация може да кандидатства е в размер на 5000 евро. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя на база възстановяване на реално извършени и верифицирани разходи, подкрепени със съответните разходо-оправдателни документи.

Разходите се считат за допустими от датата, на която е било одобрено искането за финансиране от НКЗ.

Крайната дата на допустимост на разходите по Схемата за подкрепа на пътувания е 28 февруари 2025 г.

Заявления за кандидатстване се приемат постоянно до изчерпване на бюджета.

 

 

Документ Описание Файл
Заявление за подкрепа на пътувания Свалете Файла
Финансова обосновка Свалете Файла
Описателен доклад Свалете Файла
Искане за възстановяване на плащане Свалете Файла
Проверка на административните изисквания и критериите за допустимост на подадените заявления по Схемата за подкрепа на пътувания Свалете Файла
Насоки за кандидатстване Свалете Файла