На 22 май ще бъде официално открита програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ Предстоящи Събития Проекти за близо 33 млн. евро ще бъдат финансирани по програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ Results from the First Call for project proposals of the Welfare Technology focus area, Business Development, Innovation and SMEs Programme Приключи първият етап на оценка на подадените проектни предложения по Програма "Бизнес развитие, иновации и МСП", фокусна област "Технология на благосъстоянието" Possibility for all potential applicants to use the Bilateral Fund Възможност за всички потенциални кандидати да ползват двустранния фонд The Programme operator has signed the first contract for the implementation of a project, funded by the programme Програмният оператор сключи първия договор за изпълнение на проект, финансиран по програмата

С предвидените средства – приблизително 33 млн. евро – ще бъдат финансирани дейности за улично осветление, оползотворяване на геотермална и хидро- енергия, енергийна ефективност в сградите и други