International cultural cooperation for the exhibition of theatrical heritage Международно културно сътрудничество за експониране на театралното наследство Youth house- an attractive cultural center Младежки дом - атрактивно културно средище The Address of Satire – building up an exhibition of works from the collection of the museum House of Humour and Satire, Gabrovo and a complementary programme on the role and the limits of satire and its exhibiting in renovated spaces in the museum Адресът на сатирата – създаване на изложба от фонда на музея Дом на хумора и сатирата – Габрово и съпътстваща програма относно ролята и границите на сатирата и експонирането ѝ в реновирани пространства в музея Revitalization of sites for presentation of the cultural and historical heritage of the Municipality of Isperih Ревитализиране на обекти за представяне на културно - историческото наследство на Община Исперих

Output 1.1 "Cultural heritage presented in revitalized, restored and renovated spaces" ПЪРВА ПОКАНА ПО ПОДРЕЗУЛТАТ 1.1 "КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, ПРЕДСТАВЕНО В РЕВИТАЛИЗИРАНИ, РЕСТАВРИРАНИ И РЕНОВИРАНИ МЕСТА" Output 1.1 "Cultural heritage presented in revitalized, restored and renovated spaces" ПЪРВА ПОКАНА ПО ПОДРЕЗУЛТАТ 1.1 "КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, ПРЕДСТАВЕНО В РЕВИТАЛИЗИРАНИ, РЕСТАВРИРАНИ И РЕНОВИРАНИ МЕСТА" Output 1.1 "Cultural heritage presented in revitalized, restored and renovated spaces" ПЪРВА ПОКАНА ПО ПОДРЕЗУЛТАТ 1.1 "КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, ПРЕДСТАВЕНО В РЕВИТАЛИЗИРАНИ, РЕСТАВРИРАНИ И РЕНОВИРАНИ МЕСТА" Output 1.1 "Cultural heritage presented in revitalized, restored and renovated spaces" ПЪРВА ПОКАНА ПО ПОДРЕЗУЛТАТ 1.1 "КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, ПРЕДСТАВЕНО В РЕВИТАЛИЗИРАНИ, РЕСТАВРИРАНИ И РЕНОВИРАНИ МЕСТА"