Deadline for clarifications about second call for project proposals under Outcome 2 "Access to arts and culture improved" Краен срок за разяснения по втората покана по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“ Иновативен комедиен спектакъл с участието на публиката вдъхва нов живот на покрайнините на София Deadline for clarifications about Output 1.1 "Cultural heritage presented in revitalized, restored and renovated spaces" Краен срок за разяснения по подрезултат 1.1 „Културно наследство, представяно в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ Подкрепа за стартиращи фирми по Програма „Бизнес развитие, Иновации и МСП“, България

The Cultural Entrepreneurship, Heritage and Cooperation Programme Operator reminds, in accordance with the Guidelines for applicants, that issues under Outcome 2 "Access to arts and culture improved" will be accepted until 02nd of August including. Програмният оператор по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ напомня, че съгласно Насоките за кандидатстване, въпроси по втората Покана по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“ ще се приемат до 02 август включително. „Убийствен полет – спектакъл с избори“ ще може да се гледа срещу символична цена от 1 лв. с цел да достигне до максимален брой хора The Programme Operator reminds, in accordance with the Guidelines for applicants, that issues under Outcome 1 "Cultural heritage management enhanced", Output 1.1 "Cultural heritage presented in revitalized, restored and renovated spaces" will be accepted until 28th of July including. Програмният оператор понапомня, че въпроси по отворената Покана по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представяно в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ ще се приемат до 28 юли включително.