Информационен ден - УЕБИНАР по "Малка грантова схема кръгова икономика" по Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени“ Информационен ден - УЕБИНАР по Открита покана №2 "Кръгова икономика по Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени“ Публикувани са резултатите от оценката по Открита покана № 1 „Дифузно замърсяване на морски води“ по Резултат 2 : „Система за оценка, мониторинг и управление на морските води" Informational Webinar on the 2nd call for project proposals - Green Industry Innovation Bulgaria Информационен уебинар по втората покана за представяне на проектни предложения – Иновации за зелена индустрия – България

Поканата за кандидатстване е насочена към проекти за повишаване на осведомеността по отношение на управлението на ресурсите, кръговата икономика и рециклирането. Действията и мерките ще осигурят намаляване и предотвратяване на неблагоприятните ефекти върху човешкото здраве и околната среда чрез информираност и превенция. Поканата е насочена към общини. Съгласно чл. 16 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) , общините носят основната отговорност за управлението на отпадъците на тяхна територия. Целта на поканата е да се подобри управлението на отпадъците на общинско ниво и използването им като ресурс, чрез реализиране на общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъците.