Clarifications from the “Cultural heritage objects made digitally accessible” Information Event Разяснения по въпросите от информационното събитие „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“ Ministry of Environment and Water conducted Information Day Webinar under the Open Call № 1 "Diffuse pollution of marine waters" МОСВ проведе информационен ден по Покана № 1 „Дифузно замърсяване на морски води“ Almost 200 cultural entities participated in the information day on the “Cultural heritage objects made digitally accessible” Call Близо 200 културни организации участваха в информационното събитие „Дигитално достъпни обекти на културно наследство“ Procedure for the pre-defined project № 8 “Development of the cooperation within the Schengen area” Процедура за предварително дефиниран проект № 8 „Развиване на сътрудничеството в Шенгенското пространство“

On 15th of April 2021, the Programme Operator of Environment Protection and Climate Change the Programme (EPCCP) at the Ministry of Environment and Water held an Information Day on the announced call for project proposals "Diffuse pollution of marine waters under Outcome 2: Assessment, Monitoring and Management System of Marine Waters Developed" in online format. На 15 април 2021 г. Програмният оператор на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ (ПООСКП) към Министерството на околната среда и водите (МОСВ) проведе Информационен ден в онлайн формат по обявената покана за подбор на проектни предложения „Дифузно замърсяване на морски води“ по Резултат 2: „Система за оценка, мониторинг и управление на морските води". Almost 200 Bulgarian cultural organizations and cultural representatives from all parts of the country participated in the information day dedicated to the First call under Outcome 1 “Cultural heritage management enhanced”, Output 1.2 “Cultural heritage objects made digitally accessible”.