The Trust for Social Achievement Foundation is launching a call for scholarship applications in support of Roma students enrolled in medical studies for the 2018-2019 academic year. Фондация „Тръст за социална алтернатива“ обявява конкурс за предоставяне на стипендии на младежи от ромски произход за академичната 2018/2019 г. Търсене и намиране на партньори за реализиране на проекти в областта на образованието и грижите в ранна детска възраст и създаването на иновативни младежки центрове Call for Travel Support under the “Social Dialogue – Decent Work” programme Покана за набиране на проектни предложения за подкрепа на пътувания по Програма "Социален диалог - достойни условия на труд" Search and find partners for implementing projects in the areas of early childhood education and care and establishment of innovative youth centers Предстоящи събития

The call is organized within the framework of the Active Citizens Fund Bulgaria under the European Economic Area Financial Mechanism 2014-2021. Конкурсът се организира в рамките на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. The objective of the Travel Support is to facilitate the establishment of bilateral partnerships between eligible entities in the Beneficiary States and in Norway with the intent to prepare joint project applications for funding under the Programme. Целта на предоставяната подкрепа за пътувания е да улесни създаването на двустранни партньорства между допустими кандидати в страни - бенефициенти и такива в Норвегия, които имат идея за подготвяне на съвместни проектни предложения за финансиране по Програмата.