Обява за набиране на проектни предложения BGHOMEAFFAIRS-1.004 „Доброволно връщане на граждани на трети държави в държавата на произход“

Програмният оператор по програма „Вътрешни работи“, финансирана от Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021 г., публикува обява за набиране на проектни предложения с наименование BGHOMEAFFAIRS-1.004 „Доброволно връщане на граждани на трети държави в държавата на произход“

Предвидените по процедурата средства са в общ размер до 782 332 лв. (400 000 евро).

Максималният размер на безвъзмездната помощ, за която се кандидатства по обявата е 782 332 лева (400 000 Евро).

Минималният размер на безвъзмездната помощ, за която се кандидатства по обявата е 391 166 лева (200 000 Eвро).

Откритата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е насочена към дейности за насърчаване на доброволно връщане на гражданите на трети държави и оказване на реинтеграционна подкрепа след пристигането в държавата на произход, както и към по-ефективното надграждане, подобряване и усъвършенстване на механизмите в системата в областта на миграцията.

Процедурата е насочена и към осъществяване на доброволно връщане на уязвими групи - непълнолетни и малолетни лица, лица с увреждания, бременни жени, самотни родители с малолетни и непълнолетни деца и лица, които са били подложени на мъчения, изнасилване или други сериозни форми на психическо, физическо или сексуално насилие.

Предложените в проектното предложение дейности следва да бъдат в пълно съответствие с Конвенцията за статута на бежанците на Организацията на обединените нации (ООН), Декларация за защита на правата на човека и основните свободи на ООН, Европейския план за връщане, Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, приета през 1950 година и Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите-членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети държави.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 02 декември 2022 г. до 17:30 часа.

Поканата за кандидатстване и останалите документи по процедурата (на български и на английски език) са публикувани в ИСУН 2020 на следния адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/040fcdd8-de4f-4d92-9768-6a0154ab263e/Procedure/Info/effb87ca-8fd9-4636-940f-0214e492bfd0

 

 

На 8 ноември 2022 г. от 10:00 часа дирекция „Международни проекти“ - МВР ще проведе информационен ден за потенциални кандидати по Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 г.

Ще бъде представена информация за процедура за набиране на проектни предложения с наименование BGHOMEAFFAIRS-1.004 „Доброволно връщане на граждани на трети държави в държавата на произход“по програма „Вътрешни работи“ на Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021 г.

Публикуваният пакет на пълната документация по посочената процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Норвежкия финансов механизъм може да бъде намерен в раздел дейности /Норвежки финансов механизъм 2014-2021/ Покани за кандидатстване - на интернет страницата на дирекция „Международни проекти“ - МВР, както и на следния интернет адрес в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/e0adeb39-eaa5-472e-af29-a9f308c1758d

Информационният ден ще се проведе като видеоконференция в платформата WEBEX.

Сесията за достъп до събитието ще бъде активна в 9:45 часа на 8 ноември 2022 г. За да се присъедините към видеоконференцията, следва да последвате посочения линк:

https://dmp.webex.com/join/ipd

Повече информация за използването на платформата WEBEX, може да намерите на следния интернет адрес:

https://help.webex.com/ld-nyw95a4-CiscoWebexMeetings/Webex-Meetings#Get-Started.

Платформата WEBEX може да се използва както на компютър, така и на таблет.

 Очакваме ви!

Дирекция „Международни проекти“ - МВР

 

На 8 ноември от 10:00 часа дирекция „Международни проекти“– МВР проведе информационен ден за потенциални кандидати по програма „Вътрешни работи“,  Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 г. Беше представена информация за процедура за набиране на проектни предложения с наименование BGHOMEAFFAIRS-1.004 „Доброволно връщане на граждани на трети държави в държавата на произход“.

В информационния ден взеха участие представители на държавни институции и неправителствени организации.

Бяха представени допустимите дейности, допустими разходи, индикаторите и резултатите и целевите групи, съгласно Обявата по процедурата.

Информационният ден се проведе като видеоконференция в платформата WEBEX.