Анекс 3 - Изисквания за информация и комуникация / Промени