Черноморска Електромобилност

Име на проекта: Черноморска Електромобилност

Номер на проекта: 4.004-0010-C01

Бенефициент: Община Каварна

Партньори:

  • Община Долни Чифлик;
  • Община Бяла;
  • Община Дългопол;
  • Община Несебър;
  • Община Приморско;
  • Асоциация на Българските Черноморски Общини;
  • SMART INNOVATION NORWAY AS.

Бюджет: 779 674.75 лв.             

Начало на изпълнението: Договор за предоставяне на БФП № Д- 33-9/31.03.2023г.

Продължителност: 13 месеца

 

Обща информация: 

 Настоящото проектно предложение е насочено към насърчаване на адаптацията към изменението на климата, превенция и управление на риска. Амбицията е да се интегрира адаптацията в ежедневното функциониране на общинските администрации. Местните власти е необходимо да бъдат стратегически подготвени и със съответния експертен капацитет, за да се осигурят и подкрепят действията за адаптиране. Всички общини партньори имат стратегически планове за развитие, които в различна степен се съсредоточават върху проблемите свързани със смекчаване на отрицателните въздействия от изменението на климата и адаптиране към него. От решаващо значение е да се подобри капацитетът на общините да преразгледат и оценят ефективността на техните стратегически планове и мерките, които вече са предприети, за идентифициране на пропуските по отношение на действията в областта на климата. Затова проектът цели подготовката на шестте общини партньори да оценят стратегическите си планове и програми, както и вече изпълнените действия за климата. Да ги подпомогне да направят нова стратегическа стъпка към прилагане на най-съвременните знания и опит в сферата на климатичните действия в областта на транспорта. За постигането им е използван интегриран подход, който включва комплекс от разнообразни по вид и начин на въздействие дейности. Чрез поредица от обучения, проучване и взаимстване на добри практики от държавите донори ще се подобри капацитета на местните власти за планиране на обществено приемливи политики свързани с адаптацията, прилагане на мерки за предотвратяване или свеждане до минимум на щетите, които могат да причинят климатичните промени. За смекчаване и адаптиране към специфичен за териториите с развит морски туризъм отпечатък на климатичните промени, на територията на общините-партньори ще се приложи иновативен, демонстрационен модел: ще бъде изграден "Черноморски коридор за електромобилност", което ще доведе смекчаване и адаптация към климатичните промени.