Предефиниран проект на Национална многопрофилна детска болница

Oбявяване на процедура за предварително дефиниран проект, свързан с проектирането на национална детска болница

 Днес, 04.05.2020 г, Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г., обявява процедура за предварително дефиниран проект „Идеен, технически и работен проект за изграждане на Национална многопрофилна детска болница”

Проектът ще се изпълнява от Министерство на здравеопазването.

Територия на изпълнение на проекта: град София

Предвидените по процедурата средства са в размер до 500 000 евро.

Основната цел на процедурата е разработването на идеен, технически и работен проект за изграждане на национална многопрофилна детска болница, която  да осигурява в национален мащаб необходимите комплексни медицински услуги за деца. Проектът трябва да предлага съвременен болничен дизайн, съобразен с потребностите при лечението и оздравителния процес при децата,  като осигурява функционални, ефективни и рационални решения както за болничните отделения, така и за връзката между тях.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 05.06.2020 г. , до 18:00 часа.

Насоки за кандидатстване и съпътстващи документи:

1. Насоки за кандидатстване 

2. Application guidelines 

3. Документи за попълване 

4. Documents for submission 

5. Документи за информация 

6. Documents for information

Насоките за кандидатстване и останалите документи по процедурата (на български и на английски език) са публикувани също в ИСУН 2020 на следния адрес: 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/c135c50c-1501-4a01-8f77-4da8dd3bfde5 

................................................................

05.06.2020г.

Процедурата е прекратена по искане на Министерство на здравеопазването от 05.06.2020г.