Ограничена процедура за допълнително финансиране на проектите по процедура “Изграждане на младежки центрове” в Бургас, Габрово, Монтана и Перник

На 24 октомври 2022 г. Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021 г., обяви процедура за допълнително финансиране на проектите по процедура "Изграждане на младежки центрове".

Основна цел е да се осигури финансова подкрепа за създаването на младежки центрове, които да покриват високи стандарти за младежка работа, предоставяйки комплексни услуги за младите хора и осигурявайки разнообразни дейности (включително международни дейности), които отговарят на нуждите и желанията на младите хора, включително тези от уязвими групи.

Допълнителното финансиране се осигурява чрез спестявания по Програмата и се преразпределя за подпомагане на строително-монтажни дейности по четирите проекта за изграждане на младежки центрове.

Специфични характеристики

Необходимостта от допълнително финансиране на строително-монтажни дейности по четирите проекта е обоснована от следните условия:

1. Извънредното повишаване на цените е извън контрола на изпълнителите на проекти и не е било възможно да бъде предвидено към момента на подаване на проектните предложения (допълнителни разходи, дължащи се на грешки в бюджетирането/планирането, не са допустими за финансиране).

2. Предоставянето на допълнително финансиране е единствената възможност за постигане на планираните резултати в рамките на предвидения срок.

3. Допълнителното финансиране ще позволи завършване на дейностите по проектите в рамките на периода на допустимост на разходите.

4. Предоставянето на допълнително финансиране е в съответствие с приложимите правила за държавна помощ и обществените поръчки.

3. Очаквани резултати и индикатори

Очаквани резултати

Успешно изпълнени строително-монтажни работи за изграждане на младежки центрове в рамките на периода на допустимост на разходите по проекта.

Индикатори

Брой изградени младежки центрове: 4 (един младежки център за всеки одобрен проект);

4. Общ размер на безвъзмездната помощ по процедурата за допълнително финансиране

1 200 000 (един милион и двеста хиляди) евро

5. Максимален размер на допълнителната безвъзмездна помощ

До 500 000 (петстотин хиляди) евро

6. Процент на съфинансиране

Изпълнителят на проекта се задължава да осигури 50% или повече от необходимото допълнително финансиране за строително-монтажните дейности.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 02.12.2022 г. 17:30 ч.

Насоките за кандидатстване и останалите документи по процедурата са публикувани в ИСУН 2020 на следния адрес:

ИСУН 2020 (government.bg)

Списък на проектите, одобрени за финансиране

Списък на сключените договори