Откриващи събития по проект "Хъб за комплексни интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване в общините Мъглиж и Николаево"

05-12-2022 15:48

На 22 и 24 ноември 2022 г. община Мъглиж и Николаево представиха на откриващите си събития проект "Хъб за комплексни интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване в общините Мъглиж и Николаево". Проектът е иницииран, за да посрещне важни проблеми на маргинализираните малцинства в общините Мъглиж и Николаево. Предвижда се да бъдат създадени 2 хъба, които да предлагат комплексни интегрирани здравни и социални мерки в подкрепа на ромското включване в общините Мъглиж и Николаево. В специално оборудваните за тази цел хъбове ще се провеждат срещи, семинарни занятия, кръгли маси, тематични уъркшопове и други масови или индивидуални форми за работа с целевите групи. За тази цел ще се повиши организационния капацитет на общините, като се предостави сертифициращо обучение за ромски образователни и здравни медиатори. В двата хъба ще се реализират дейности, свързани с достъп до здравни, образователни и социални услуги, трудова заетост, овластяване и недискриминация. За целта община Мъглиж предвижда да изгради нов здравен център, в който да има кабинети за медицински прегледи и спешен кабинет. В него ще се извършва и здравна медиация по линия на превенцията във всичките ѝ аспекти. В сградата на НЧ "Пробуда - 1869" - Мъглиж ще се оборудват специални помещения, където социални работници, здравни, ромски и образователни медиатори ще работят с целевата група. В община Николаево за изграждането на здравния център и социалния хъб ще бъдат ремонтирани и пригодени две съществуващи общински сгради. Двата новоизградени хъба ще се превърнат в средищни центрове за здравни, социални, образователни и културни дейности, изяви и ще предлагат психологическа, здравна и образователна подкрепа за уязвимите групи в двете общини.