Откриваща пресконференция по проект "Подкрепа за осигуряване на заетост, социална и професионална интеграция на хора с увреждания в община Иваново"

14-08-2023 13:32

На 10 август 2023 г. се състоя откриваща пресконференция по проект BGLD-1.007-0040 "Подкрепа за осигуряване на заетост, социална и професионална интеграция на хора с увреждания в община Иваново". До момента е проведено мотивационно обучение на лицата от целевата група с фокус насърчаване участието им на пазара на труда и създаване на умения за успешно справяне на работното място и/или адаптиране към работните условия при включването им в заетост, както и обучение по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”,което предостави възможност на обучените от целевата група за бъдеща реализация на пазара на труда. С оглед развитието на информационните и комуникационни технологии и нарастването на обема на наличната информация в Интернет възниква необходимостта от притежаване на специфични знания и умения за работа със съществуващата технологична инфраструктура. Осигурена е заетост на седем лица с увреждания с право на работа за период от 12 месеца в община Иваново. Друга важна част от проекта са организиране на кръгли маси и провеждане на обучения за работодатели. Продължителността на проекта е до 30 април 2024 г.