Откриваща пресконференция по проект "Хъб за функционално свързани социални и образователни услуги в подкрепа на децата от уязвими групи и техните семейства"

17-10-2022 15:22

На 13.10.2022 г. се проведе oткриваща пресконференция "Хъб за функционално свързани социални и образователни услуги в подкрепа на децата от уязвими групи и техните семейства" с бенефициент община Мъглиж и партньори Община Николаево, Читалище Пробуда 1869 и Cross-Cultural Introduction AS (Норвегия).  Проектът е на стойност 499 759,23 eвро (977 429,10 лв.) .

Основната цел на проекта е създаване на три хъба за функционално свързани социални и образователни услуги в подкрепа на децата от уязвими групи и техните семейства на територията на общините – Мъглиж и Николаево.

Специфични цели на проекта са:

  • Изграждане на инфраструктурен и организационен капацитет в целевите общини за справяне с проблемите на социалната изолация на уязвими групи чрез обучение на ромски медиатори.
  • Развитие на уменията за справяне със социалната изолация, културните различия и икономическите проблеми на уязвимото население чрез създаване на модерни условия за развитие на децата (0–6 г.); предоставяне на възможности за спорт и обучение по български език за подобряване на речевите умения и създаването на здравословни навици за живот в рамките на разработена иновативна интердисциплинарна спортно-игрова методика за деца от 0 до 6 г.
  • Изграждане на капацитет за подкрепа на семействата от уязвимите групи чрез предоставяне на релевантни образователни, здравни услуги и подкрепа.
  • Трансфер на добри практики от Норвегия в сферата на социално значимите проблеми в ранна детска възраст, работата със семействата на уязвимите групи за изграждане на интеграционни мостове. Създаване и укрепване на двустранните отношения между българските и норвежкия партньор.
  • Преодоляване на образователните дефицити и липсата на мотивация в целевите групи по проекта чрез участие в дейности за придобиване на речеви умения по български език и повишаване на качеството на живот в двете общини. Чрез създаването на трите хъба за социално свързани услуги целим повишаване качеството на живот на уязвимите групи и осигуряване на възможности за социална подкрепа на семействата и на децата от целевата група.Всички ангажирани за работа по проекта специалисти ще извършват мобилни услуги в рамките на предвидените дейности и по другите населени места в общините, където са идентифицирани лица от целевите групи по проекта.