Обучение на изпълнителите на проектите за разширяване на младежките центрове в Добрич, Пловдив, Стара Загора и Враца

03-07-2020 10:12

Във връзка със стартирането на проектите за разширяване на младежките центрове в общините Добрич, Пловдив, Стара Загора и Враца, изградени с подкрепата на ФМ на ЕИП в предишния програмен период, Програмният оператор на програма „Местно развитие, подобряване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ проведе двудневно въвеждащо обучение – семинар на екипите за управление проектите.

Обучението беше организирано при спазване изискванията за физическо дистанциране, свързани с противоепидемичните мерки при публични събития.

Официални гости на семинара бяха г-н Георги Титюков, заместник-кмет на община Пловдив и г-жа Иванка Сотирова – заместник-кмет на община Стара Загора, които отговарят за дейността на младежките центрове в своите общини. 

Водещи експерти от екип на Програмния оператор представиха основните процедури, включени в Ръководството за бенефициенти за изпълнение на проекти по програмата, като разгледаха по-детайлно сроковете, отчитането на индикаторите, управлението на риска, изискванията, свързани с възможни промени в проекта и бюджета, финансовото управление и отчитане на  проекта, процедурите за подбор на изпълнители на отделните дейности, а също и изискванията за комуникация и публичност.  

Интерактивният характер на семинара даде възможност също за обмяна на опит и идеи между представителите на четирите младежки центъра. Всеки от екипите за управление на проектите, представи накратко целите, и задачите на своя проект, като се спря по-детайлно на дейностите, които му предстоят до края на годината. Така се очертаха редица общи теми за обсъждане. Част от тях бяха дискутирани по време на семинара, а друга част ще бъдат предмет на дискусии по време на предстоящата годишна среща на Национаната мрежа на младежките центрове.

През втория ден, специално внимание беше отделено на процедурите, свързани с финансовото планиране и отчитане в процеса на цялостното изпълнение на проектите.