Обучение на екипите за управление на проектите по изграждането на нови младежки центрове

28-10-2020 18:07

Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ проведе двудневно обучение – семинар на екипите за управление на проектите за изграждане на нови младежки центрове в общините Бургас, Габрово, Монтана и Перник.

От страна на проектните изпълнители в обучението взеха участие ръководители на проекти, координатори, финансисти, счетоводители, експерти по провеждане на обществените поръчки, отговорниците по информация и публичност, представители на общинските ръководства, които ще участват в управлението на проектите.  Представителите на Програмния оператор подробно разясниха основните изисквания, свързани с изпълнението на проектите, като обърнаха специално внимание на сроковете по изпълнението, управлението на риска, възможностите за актуализиране на проекта и бюджета, финансовото управление, отчитането на индикаторите и на цялостното изпълнение на проектите, изискванията и процедурите за подбор на изпълнители, а също и изискванията за комуникация и публичност. Подробно бяха представени също критериите на Съвета на Европа за присъждането на Знак за качество, както и възможностите за включване на новите центрове в дейността на Националната мрежа на младежките центрове, създадена от центровете в Стара Загора, Пловдив, Добрич и Враца.

Голям интерес от страна на участниците предизвика и практическото занятие, организирано от Програмния оператор, в рамките на което четирите екипа за управление представиха своите проекти и стратегии за развитие, след което бяха обсъдени конкретни казуси, свързани с тяхното изпълнение и отчитане.