Обществено обсъждане на актуалните задачи, свързани с подобряване на условията за възпитание и грижи за децата от 3 до 6 години

17-09-2020 11:23

На 16.09.2020 г., Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ организира обществено обсъждане на актуалните задачи, свързани с подобряване на условията за възпитание и грижи за децата от 3 до 6 години, чрез създаване на необходимата материална база и прилагане на иновативни практики в детските градини на малки общини от отдалечени и/или бедни райони.

За да добие по-пълна представа за различните гледни точки по темата, Програмният оператор покани за участие в дискусията представители на министерства, институции, неправителствени организации и водещи изследователи, които работят в сферата на ранното детско развитие, предучилищното образование и интеграцията на децата от уязвимите групи.

Проведената дискусия даде възможност на участниците да обменят актуална информация относно различните програми, по които се финансират сходни по характер проекти в обсъжданата тематична област. Това ще подпомогне по-ясно да бъдат разграничени дейностите и целевите групи на операциите, финансирани от различни източници на средства, което на свой ред ще гарантира недопускането на двойно финансиране на дейности и бенефициенти. Освен това, дискусията даде възможност на Програмния оператор да си „свери часовника“ с обществените нагласи и очаквания по отношение финансирането на проекти в сферата на образованието и интеграцията на децата от 3 до 6 години, което ще бъде от голяма полза при разработването на ясни и адекватни насоки към кандидатите по бъдещата процедура за подкрепата на развитието на детските гадини в страната.

„Кръглата маса“ се проведе при спазване на действащите в страната противоепидемични мерки, вкл. осигуряването на необходимата социална дистанция между участниците.