Две училища в шуменска област се превръщат в сгради с близко до нулево енергийно потребление

14-03-2024 16:29

Основните училища „Панайот Волов“ в гр. Шумен и в с. Мадара в областта се превръщат в сгради с близко до нулево енергийно потребление с подкрепата на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“, чиито програмен оператор е Министерството на енергетиката.

За изпълнението на проекта община Шумен, като бенефициент, е получила безвъзмездна финансова помощ в размер на близо 2 232 400 лв., което е пълната стойност на проекта. Той е изпълнен в партньорство с норвежката фирма  MPENERGY AS. Със средствата е направена топлоизолация на външните стени, покривите и подовете  на сградите, подменена е дограмата и отоплителната система, като са инсталирани ВЕИ за собствено потребление на покривите. В резултат на изпълнените енергоспестяващи мерки се очаква двете училища да спестяват близо 486 хил. kWh електроенергия годишно, като финансовата равностойност е в размер на около 113 хил. лв. на година.

Двете училища – в Шумен и с. Мадара – имат ключова роля в обществения и образователния живот на региона и трансформацията им в сгради с близко до нулево енергийно потребление ще има сериозен принос за постигане на устойчив и декарбонизиран сграден фонд. Изпълнението на проекта осигурява използването в пълна степен на потенциала на енергията от ВЕИ с цел максимална енергийна ефективност на сградите.

Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство включва приноса на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за изграждане на по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа. Предоставената по тази линия подкрепа съдейства за намаляване на социалните и икономическите неравенства и укрепване на двустранните отношения между донорите и държавите от Централна и Източна Европа.