Инспектори по труда от България и Кралство Норвегия участваха в съвместни проверки

12-10-2022 11:45

Представители на Инспекцията по труда на България и Кралство Норвегия извършиха съвместни проверки на територията на област Стара Загора с фокус върху недекларираната заетост в рискови и за двете страни сектори като строителство, земеделие и ресторантьорство. Те бяха част от дейностите по трансграничния проект „Сътрудничество за достойни условия на труд“, финансиран от Фонда за двустранни отношения на национално ниво по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021.

В строителството гостите от Норвегия бяха впечатлени от правомощията на българските инспектори по труда да предприемат мерки за отстраняване на констатирани нарушения на място в обектите. При проверките бяха спрени строително-монтажните работи на два обекта и едно работно оборудване поради нарушения на правилата за здравословни и безопасни условия на труд.

Извършените проверки в земеделието дадоха възможност да се обсъдят правата и задълженията на страните при сключване на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа и начинът, по който се осъществява контролът при тях. Норвежките колеги възприеха т.нар. еднодневни договори като лесни за сключване и прекратяване и като способ за стимулиране на работниците и работодателите за полагане на деклариран труд. За улеснение на земеделските стопани ИА „Главна инспекция по труда“ разработи и софтуер за предоставянето на образците на еднодневни договори по всяко време на денонощието, който помага и за тяхното по-лесно администриране. Софтуерът беше надграден по друг проект на Агенцията „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

При обсъжданията на резултатите от проверките, представителите на Норвежката инспекция по труда признаха, че са впечатлени от интегрирания контрол на българските си колеги и експертизата, с която те разполагат, за да извършват проверки както на трудовите правоотношения, така и по осигуряването на здраве и безопасност при работа. Те споделиха, че годишният брой проверки, които всеки инспектор в България извършва, е почти двойно повече от тези, които осъществяват контролните органи на Инспекцията в Норвегия.

Насърчаването и укрепването на двустранните взаимоотношения и сътрудничество между Инспекциите по труда на България и Норвегия чрез разработване на информационна кампания и организиране на съвместни проверки за повишаване на осведомеността за достойни условия на труд и справяне с недекларираната заетост, е основната цел на проекта „Сътрудничество за достойни условия на труд“, по който ИА ГИТ е бенефициент.

През м. септември в Осло се проведе заключителен семинар във връзка с проведената в рамките на проекта информационна кампания „Знай си правата“ (2020 – 2022 г.), в която, освен България и Норвегия, са включени още Инспекциите по труда на Румъния, Естония и Литва. Целта на кампанията е чуждестранните работници в Норвегия да бъдат информирани за правата си по трудовото правоотношение като начин за избягване на сивата икономика и трудовата експлоатация. По време на семинара представител на ИА ГИТ сподели с участниците натрупания опит от осъщественото сътрудничество по време на кампанията и добри практики, които са откроени относно организиране на информационни кампании, канали за разпространение на информацията и начини за идентифициране на целевите групи.

На интернет страницата https://www.arbeidstilsynet.no/en/knowyourrights-BG са посочени на български език основните трудови права на българските работници в Норвегия, както и важна информация за контакт с Инспекцията по труда в страната, ако не получават това, на което имат право.

По проекта са разработени и брошури и видеоматериали с информация за основни трудови права на работещите в България – част от кампанията „Достоен труд – от теб зависи“. Те са публикувани в сайта на ИА ГИТ, секция „Дейност“, рубрика „Проекти“, подрубрика  „Проект DFPO-1.002-0002-C01 „Сътрудничество за достойни условия на труд““ https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/term/508

Източник: БТА