Социален диалог за по-стабилен и равноправен пазар на труда

14-09-2018 09:41

По-равноправен, справедлив и продуктивен пазар на труда са фокусните области на програмата „Социален диалог – достойни условия на труд“, част от Норвежкия Финансов Механизъм за периода 2014-2021 г., която стартира на 18 септември 2018 г. в София. Програмата ще подкрепя сътрудничеството между работодатели, служители и публични органи за насърчаване на справедливи и достойни условия на труд, създаване на работни места, растеж и конкурентоспособност.

Откриващото събитие ще се състои от 10.00 до 14.00 ч. в хотел Сенс, бул. Цар Освободител 16, с участието на зам.-министър Зорница Русинова и представители на норвежки и български синдикати и работодателски организации.

Програма „Социален диалог – достойни условия на труд“, която предстои да бъде стартирана в България и в 12 други страни от ЕС, е на базата на скандинавския модел и има за цел да подобри социалния диалог, да установи достойни работни практики в сътрудничество с норвежките партньори и да подкрепи националните органи да бъдат по-добре подготвени за справяне с предизвикателствата на пазара на труда.

Общата цел на програмата е да укрепи тристранния диалог, който обединява работодателите, работниците и правителството, за да си сътрудничат при разрешаването на проблеми, свързани със заетостта и пазара на труда.

Подкрепата за България по Програма „Социален диалог – достойни условия на труд“ възлизаща на 0,9 млн. евро е предназначена за работодателски организации, профсъюзи и публични органи и институции, които в рамките на своя мандат имат за цел насърчаване на достойните условия на труд или тристранния диалог. Бизнес асоциации, неправителствени организации, образователни и изследователски институции, работещи по социалния диалог и темите за достоен труд, могат да бъдат включени в програмата като партньори по проекти.

Допустимите кандидати, търсещи финансиране, трябва да съсредоточат проектите си върху подобряването на социалния диалог, като например утвърждаване на социалните партньори чрез дейности за изграждане на капацитет или повишаване на осведомеността по въпросите за достойните условия на труд, нерегламентирания труд, липсата на дискриминация или относно здравословните и безопасни условия на труд.

Допълнителна информация за възможностите за финансиране и подкрепата за пътуване по Програмата можете да намерите на: www.innovasjonnorge.no/DecentWork.