Проект "Пътеки към свободата: Овластяване на младежи от алтернативна грижа да заживеят самостоятелно и пълноценно"

24-01-2020 15:27

В началото на 2020 година Сдружение SOS Детски селища България започва изпълнението на проект „Пътеки към свободата: Овластяване на младежи от алтернативна грижа да заживеят самостоятелно и пълноценно“. Проектът ще се изпълнява в рамките на програма "Фонд Активни граждани България".

Насочен към една от най-необлагодетелстваните групи младежи в България, проектът ще цели да осигури на младите хора възможност да компенсират липсващите им социални и трудови умения.

Целта на проекта е да овласти 210 младежа, които напускат различни форми на алтернативна грижа, успешно да започнат самостоятелен живот, чрез предоставяне на иновативна нова услуга – „Подкрепа за самостоятелен живот“. Подкрепата, от която младите хора ще могат да се възползват, ще се осъществява чрез индивидуализиран пакет подкрепящи дейности и услуги с цел постигане на:

  • Продължаващо образование;
  • Устойчива заетост;
  • Редовен доход;
  • Осигурено жилище;
  • Добро здраве и отговорност за своето благополучие.

Основно средство за реализиране на дейността e разработената от международната организация SOS Детски селища дигитална платформа Youthlinks, вече използвана от Сдружението и доказала своята ефективност в подкрепата на младежки инициативи. 

Повече информация можете да откриете на: https://sosbg.org/news/sos-detski-selishta-balgaria-prokarva-pateki-kam-svobodata-za-210-mladezhi/

 

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Сдружение SOS Детски селища България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.