Oбява за набиране на проектни предложения с наименование „Подобряване на националния капацитет в областта на убежището и миграцията, по отношение предоставянето на условия за уязвими мигранти и по-конкретно за непридружени малолетни и непълнолетни лица"

На 18 юни 2021 г. Програмният оператор по програма „Вътрешни работи“, финансирана от Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021 г., публикува обява за набиране на проектни предложения с наименование „Подобряване на националния капацитет в областта на убежището и миграцията, по отношение предоставянето на условия за уязвими мигранти и по-конкретно за непридружени малолетни и непълнолетни лица”.

Предвидените по процедурата средства са в общ размер до 7 823 200 лева. Първоначално процедурата ще бъде обявена с бюджет от 5 867 400 лева. Оставащото финансиране в размер на 1 955 800 ЛЕВА  ще бъде запазено в резерв за финансиране на проектни предложения от резервния списък.

Максималният размер на безвъзмездната помощ, за която се кандидатства по обявата е 1 955 800 ЛЕВА (1 000 000 Евро).

Минималният размер на безвъзмездната помощ, за която се кандидатства по обявата е 391 160 ЛЕВА (200 000 Eвро).

Обявата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е насочена към повишаване на капацитета на националните служби, работещи в областта на убежище и миграция със специален фокус върху нуждите на уязвими лица и по-конкретно непридружени малолетни и непълнолетни.

Процедурата ще подкрепи по-нататъшно повишаване на капацитета на компетентните служби и заинтересованите страни, което е от съществено значение за правилното функциониране на системата в областта на миграцията и убежището в България. Областите, които ще бъдат подкрепени в рамките на процедурата също така включват мерки, свързани с правилно настаняване, социална подкрепа и достъп до основни услуги, включително осигурена защита, социална и психологическа помощ в съответствие с нуждите на уязвимите групи и по-специално непридружените непълнолетни, които търсят международна закрила, и в съответствие със стандартите в областта и на основата на извършена оценка за най-добрия интерес на детето.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 18 август 2021 г. до 17:30 часа.

Поканата за кандидатстване и останалите документи по процедурата (на български и на английски език) са публикувани в ИСУН 2020 на следния адрес: ИСУН 2020 (government.bg)