Процедура за предварително дефиниран проект "Укрепване на капацитета на компетентните власти в България по отношение на възстановяване и управление на активи от престъпна дейност"

Програмния оператор по програма „Вътрешни работи“, финансирана от Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021 г., обявява процедура за предварително дефиниран проект  № 14 „Укрепване на капацитета на компетентните власти в България по отношение на възстановяване и управление на активи от престъпна дейност“.

Предвидените по процедурата средства в размер до 1 466 850 лева.

Проектът ще се изпълнява от Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

Предварително дефинираният проект има за цел повишаване на сигурността на гражданите като продължи надграждането на ефикасността и ефективността на системата за възстановяване на активи от престъпна дейност в България. Проектът ще укрепи системите за борба с корупцията, проследяването, разкриването и изземването на активи от престъпления, което е  решаваща стъпка към изпълнението на приоритетите на България за предотвратяване и борба с организираната престъпност и корупцията, възстановяване на правото и компенсиране на жертвите на престъпления.

Проектът ще повиши капацитета на служителите на КПКОНПИ за провеждане на антикорупционни разследвания и за проследяване на активи от престъпна дейност, по-специално по трансгранични случаи, ще допринесе за развиване на контактите на КПКОНПИ с международните мрежи от партньорски служби с цел осъществяване на изземвания в чужбина и участие в съвместни екипи за разследване.

Проектът ще позволи на КПКОНПИ да осъществява ефективно двустранно сътрудничество с чужди власти като отнема активи от името на партньорски служби.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 20 март 2020 г. до 23:59 часа.

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/6a0fb58e-f96f-4ba5-87ab-35abd3aebb77

Важно!
Поканата за представяне на проектно предложение за финансиране на предварително дефинирания проект 14 „Укрепване на капацитета на компетентните власти в България по отношение на възстановяване и управление на активи от престъпна дейност” e измененa.

Променен е крайният срок за подаване на проектни предложения, като същият е удължен до 23:59 часа на 31 март 2020 г.

В тази връзка са изменени индикативните срокове за провеждане на процедурата, както следва:
Начало на процеса на оценяване – 02.04.2020 г.
Край на процеса на оценяване – 02.06.2020 г.
Подписване на договор – 23.06.2020 г.