Процедура на предварително дефиниран проект "Укрепване на капацитета на компетентните власти в България по отношение на възстановяване и управление на активи от престъпна дейност"

Програмния оператор по програма „Вътрешни работи“, финансирана от Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021 г., обявява процедура за предварително дефиниран проект „Укрепване на капацитета на компетентните власти в България по отношение на възстановяване и управление на активи от престъпна дейност“.

Предвидените по процедурата средства в размер до 1 466 850 лева.

Проектът ще се изпълнява от Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

Предварително дефинираният проект има за цел повишаване на сигурността на гражданите като продължи надграждането на ефикасността и ефективността на системата за възстановяване на активи от престъпна дейност в България. Проектът ще укрепи системите за борба с корупцията, проследяването, разкриването и изземването на активи от престъпления, което е  решаваща стъпка към изпълнението на приоритетите на България за предотвратяване и борба с организираната престъпност и корупцията, възстановяване на правото и компенсиране на жертвите на престъпления. Проектът ще повиши капацитета на служителите на КПКОНПИ за провеждане на антикорупционни разследвания и за проследяване на активи от престъпна дейност, по-специално по трансгранични случаи, ще допринесе за развиване на контактите на КПКОНПИ с международните мрежи от партньорски служби с цел осъществяване на изземвания в чужбина и участие в съвместни екипи за разследване. Проектът ще позволи на КПКОНПИ да осъществява ефективно двустранно сътрудничество с чужди власти като отнема активи от името на партньорски служби. Също така, проектът ще подобри познанията и уменията на служителите на КПКОНПИ в основни области на правните аспекти и ще подобри  информационната инфраструктура на Комисията.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 16 септември 2019 г. до 17:30 часа.

Поканата за кандидатстване и останалите документи по процедурата (на български и на английски език) са публикувани в ИСУН 2020 на следния адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/0b35c75f-76d2-4956-90f5-a7d43c25adfe

Важно!

Процедурата за представяне на проектно предложение за финансиране на предварително дефинирания проект № 14 „Укрепване на капацитета на компетентните власти в България по отношение на възстановяване и управление на активи от престъпна дейност” e прекратена на 29.01.2020 г.

Решението е влязло в сила.