Процедура за предварително дефиниран проект „Повишаване на ефективността на ДАНС за борба с икономическата престъпност, включително превенция на изпирането на пари

Програмният оператор на програма „Вътрешни работи“ финансирана от Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021 г., обявява процедура за предварително дефиниран проект „Повишаване на ефективността на ДАНС за борба с икономическата престъпност, включително превенция на изпирането на пари, финансирането на тероризма и предикатните престъпления“.
Предвидените по процедурата средства са в размер до 1 841 397 лева.
Проектът ще се изпълнява от Държавна агенция „Национална сигурност“.
Предварително дефинираният проект е насочен към въвеждането и прилагането на съвременни, адекватни механизми за борба с икономическите престъпления. Проектът също цели да развие възможностите на ДАНС за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за наблюдение на различните финансови сектори от компетентността на звеното за финансово разузнаване чрез провеждане на обучения и учебни посещения, разработване на методология за надзор, основана на анализа на риска, и обучение на служители на ДАНС за работа с разузнавателна информация от явни източници.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 20 януари 2020 г. до 17:30 часа.
Насоките за кандидатстване и останалите документи по процедурата (на български и на английски език) са публикувани в ИСУН 2020 на следния адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/0cf231c2-b819-4279-b4b9-117c6dd3bdea

 

Важно! Поканата за представяне на проектно предложение за финансиране на предварително дефинирания проект „Повишаване на ефективността на ДАНС за борба с икономическата престъпност, включително превенция на изпирането на пари, финансирането на тероризма и предикатните престъпления ” e измененa.

Променен е крайният срок за подаване на проектни предложения, като същият е удължен до 17:30 часа на 7 февруари 2020 г.

В тази връзка са изменени индикативните срокове за провеждане на процедурата, както следва: Начало на процеса на оценяване – 10.02.2020 г. Край на процеса на оценяване – 08.04.2020 г. Подписване на договор – 28.04.2020 г.

Важно!

Процедурата за представяне на проектно предложение за финансиране на предварително дефинирания проект № 8 „Повишаване на ефективността на ДАНС за борба с икономическата престъпност, включително превенция на изпирането на пари, финансирането на тероризма и предикатните престъпления” e прекратена на 12.02.2020г. поради липса на постъпило проектно предложение до крайния срок за подаване- до 17.30 часа на 07.02.2020г.

Решението е влязло в сила.