Обява за набиране на проектни предложения - BGHOMEAFFAIRS-1.004 „Доброволно връщане на граждани на трети държави в държавата на произход“

02-09-2022 16:00

Програмният оператор по програма „Вътрешни работи“, финансирана от Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021 г., публикува обява за набиране на проектни предложения с наименование BGHOMEAFFAIRS-1.004 „Доброволно връщане на граждани на трети държави в държавата на произход“

Предвидените по процедурата средства са в общ размер до 782 332 лв. (400 000 евро).

Максималният размер на безвъзмездната помощ, за която се кандидатства по обявата е 782 332 лева (400 000 Евро).

Минималният размер на безвъзмездната помощ, за която се кандидатства по обявата е 391 166 лева (200 000 Eвро).

Откритата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е насочена към дейности за насърчаване на доброволно връщане на гражданите на трети държави и оказване на реинтеграционна подкрепа след пристигането в държавата на произход, както и към по-ефективното надграждане, подобряване и усъвършенстване на механизмите в системата в областта на миграцията.

Процедурата е насочена и към осъществяване на доброволно връщане на уязвими групи - непълнолетни и малолетни лица, лица с увреждания, бременни жени, самотни родители с малолетни и непълнолетни деца и лица, които са били подложени на мъчения, изнасилване или други сериозни форми на психическо, физическо или сексуално насилие.

Предложените в проектното предложение дейности следва да бъдат в пълно съответствие с Конвенцията за статута на бежанците на Организацията на обединените нации (ООН), Декларация за защита на правата на човека и основните свободи на ООН, Европейския план за връщане, Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, приета през 1950 година и Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите-членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети държави.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 02 декември 2022 г. до 17:30 часа.

Поканата за кандидатстване и останалите документи по процедурата (на български и на английски език) са публикувани в ИСУН 2020 на следния адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/040fcdd8-de4f-4d92-9768-6a0154ab263e/Procedure/Info/effb87ca-8fd9-4636-940f-0214e492bfd0