Информационен ден по програма "Вътрешни работи" на Норвежки финансов механизъм 2014-2021

08-11-2022 17:36

На 8 ноември 2022 г. от 10:00 часа дирекция „Международни проекти“– МВР проведе информационен ден за потенциални кандидати по програма „Вътрешни работи“,  Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 г. Беше представена информация за процедура за набиране на проектни предложения с наименование BGHOMEAFFAIRS-1.004 „Доброволно връщане на граждани на трети държави в държавата на произход“.

В информационния ден взеха участие представители на държавни институции и неправителствени организации.

Бяха представени допустимите дейности, допустими разходи, индикаторите и резултатите и целевите групи, съгласно Обявата по процедурата.

Информационният ден се проведе като видеоконференция в платформата WEBEX.