Информационен ден на 25.06.2019 г.по Програма „Вътрешни работи“ на Норвежки финансов механизъм 2014- 2021 г

25-06-2019 17:15

На 25.06.2019 г., във връзка с публикувани  покани за предоставяне на предварително дефинирани проекти по програма „Вътрешни работи“ по Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г., в заседателната зала в сградата на Министерство на вътрешните работи - ул. „Шести септември“ №29, дирекция „Международни проекти“ - МВР беше проведен информационен ден за организациите, предварително дефинирани бенефициенти по следните проекти от програмата:

Предварително дефиниран проект (ПДП) 10 „Подобряване ефективността на полицейската дейност в областта на домашното насилие и насилието основано на пола“ - ГД „Национална полиция“,  ПДП 11 „Подобряване на координацията и диалога между полицията и ромското общество“ - ГД „Национална полиция“, ПДП 12 „Повишаване на осведомеността на местните общности в областите със значително присъствие на ромско население по въпросите, свързани с убежище и миграция“ - Международна организация по миграция, ПДП 13 „Превенция и противодействие на корупцията“ - дирекция „Вътрешна сигурност“ към Министерство на вътрешните работи, партньор - Главна дирекция „Национална полиция“ и ПДП 14 „Укрепване на капацитета на компетентните власти в България по отношение на възстановяване и управление на активи от престъпна дейност“ - Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

 

Целта на информационният ден беше кандидатите по проектите да бъдат запознати с условията на публикуваните покани и процедурите за кандидатстване, както и да бъде предоставена възможност да бъдат дискутирани въпроси възникнали при подготовката на проектни предложения.

Поканите са публикувани на интернет страниците на дирекция „Международни проекти“ - МВР: www.mvr.bg/dmp и Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021 г. - https://www.eeagrants.bg/, както и в Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) - https://umis2020.government.bg.