Информационен ден по програма "Вътрешни работи" на Норвежки финански механизъм 2014-2021

26-02-2020 08:28

На 26.02.2020 г., дирекция „Международни проекти“ – МВР организира информационен ден във връзка с публикувана покана за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по предварително дефиниран проект № 9  с наименование „Повишаване на капацитета на полицейските служители, работещи в мултиетническа среда, включително в ромски общности и недопускане превишаване на правомощията на полицейските служители“, програма „Вътрешни работи“, Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г., с конкретен бенефициент Академия на министерство на вътрешните работи.

Целта на информационния ден беше конкретният бенефициент по предварително дефинирания проект да бъде запознат с условията на публикуваната покана и процедурата за кандидатстване, както и да бъдат дискутирани въпроси, възникнали при подготовката и подаването на проектното предложение.

Поканата е публикувана на интернет страниците на дирекция „Международни проекти“ - МВР: www.mvr.bg/dmp и Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021 г. - https://www.eeagrants.bg/, както и в Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) - https://umis2020.government.bg .