Информационен ден по програма "Вътрешни работи" на Норвежки финансов механизъм 2014-2021

18-07-2022 09:47

На 14.07.2022 г. от 10:00 часа дирекция „Международни проекти“– МВР проведе информационен за потенциални кандидати по Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021г. Беше представена информация по процедура за набиране на проектни предложения с наименование BGHOMEAFFAIRS-1.005 „Подобряване на националния капацитет в областта на убежището и миграцията, по-специално предоставяне на услуги на граждани на трети държави, търсещи международна закрила и граждани на трети държави, получили временна закрила със специален фокус върху уязвими лица“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021г.

В информационния ден взеха участие представители на следните организации: Община Медковец, БЧК – Ямбол, Община Пловдив, Община Хасково, Фондация за достъп до права ФАР, Община Свищов, Областна администрация Монтана, Областна администрация Велико Търново, Областна администрация Ловеч, Фондация  „Европейски институт“, Фондация „За нашите деца“, Областна администрация Бургас, Община Варна, Държавна агенция за бежанците при МС, Областна администрация Габрово, БЧК, Държавна Агенция за закрила на детето, Община Русе, Сдружение „Равновесие“, ДМП – МВР и др.

Бяха представени допустимите дейности, допустими разходи, индикаторите и резултатите, съгласно Обявата по процедурата, както и допълнителна информация с цел предотвратяване на често допускани грешки при попълване на формуляра за кандидатстване.

Информационният ден се проведе като видеоконференция в платформата WEBEX.