Главна дирекция „Национална полиция“ е бенефициент по три проекта, съфинансирани по Норвежки финансов механизъм.

15-02-2021 16:18

На 9.02.2021 г. Главна дирекция „Национална полиция“ представи в рамките на онлайн форум три проекта, които се изпълняват с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм. „Това са проекти с изключителна важност не само за Министерството на вътрешните работи, но и за обществото, защото общата им цел е не само повишаването на капацитета на полицейската и съдебна дейност, но и подобряването на качеството на услугите към гражданите“. Това заяви по време на събитието министърът на вътрешните работи Христо Терзийски. В събитието участваха директорът на ГДНП гл. комисар Николай Хаджиев, заместник-директорите на Националната следствена служба Юлиана Петкова и Ивелина Христова, председателят на Държавна агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова, служители на МВР, представители на неправителствения сектор и други.
Проектите са „Подобряване капацитета на полицейската и съдебна дейност, свързана с веществени доказателства в досъдебното производство“, „Подобряване ефективността на полицейската дейност в областта на домашното насилие и насилието, основано на пола“ и „Подобряване на координацията и диалога между полицията и ромското общество“. Работата по тях започна в края на 2019 г. и е с продължителност 36 месеца. Общата им стойност е в размер на 4 950 000 евро.
Проект „Подобряване капацитета на полицейската и съдебна дейност, свързана с веществени доказателства в досъдебното производство“ включва реновиране на помещенията за съхраняване на веществени доказателства в десет регионални структури на Министерство на вътрешните работи. Проектът предвижда също закупуване на десет мобилни криминалистични лаборатории с прилежащо оборудване, обучение на полицейски служители, както и внедряване на автоматизирана информационна система за регистриране и проследяване на съхранението на иззетите веществени доказателства.
Проект „Подобряване ефективността на полицейската дейност в областта на домашното насилие и насилието, основано на пола (ДННОП)“ предвижда обучение на 830 служители за реакция в случаи на домашно насилие и насилие, основано на пола, както и мерки за разработване на ефективни политики за борба с този вид нарушения на правата на човека и създаване на Алгоритъм за оценка на риска при идентифициране на случаи на ДННОП. Проектът също така е насочен към дейности за подобряване на положението на ромското население.
В рамките на проект „Подобряване на координацията и диалога между полицията и ромското общество“ ще бъдат обучение на 240 полицейски служители за превенция и разкриване на радикализация, насилствен екстремизъм и реч на омразата, по-специално спрямо ромската общност, ще бъдат проведени пет информационни и разяснителни кампании с цел увеличаване на доверието на ромското население към полицията. С финансирането от страна на Норвежки финансов механизъм ще се подобрят условията в приемните за граждани в райони с преобладаващо ромско население чрез ремонт и оборудване на съществуващи приемни или изграждането на мобилни приемни в райони с компактно ромско население. 

За информация виж тук