Десетото заседание на Комитета за сътрудничество по програма „Вътрешни работи“ бе проведено на 8 декември 2022 г.

12-12-2022 14:27

Десетото заседание на Комитета за сътрудничество по програма „Вътрешни работи“ се проведе онлайн на 8 декември 2022 г. Представители на всички организации, определени за членове на комитета, участваха в срещата, а именно – Програмен оператор (Министерство на вътрешните работи), Национална дирекция на полицията на Норвегия, Министерство на правосъдието и обществената сигурност на Норвегия, Норвежка дирекция по имиграция и Съвет на Европа. Наблюдателите бяха представени от Посолството на Кралство Норвегия в Румъния, акредитирано за България, Офиса на финансовия механизъм, Националното координационно звено и Министерството на правосъдието на България.
Участниците разгледаха постигнатия напредък в изпълнението на програма „Вътрешни работи“, резултатите от проведените през изминалата година покани за набиране на предложения, както и изпълнението на двустранните дейности. Дискусията продължи върху рисковете, които могат да повлияят на изпълнението на определени проекти, необходимите мерки за смекчаване на установените рискове и прехвърлянето на спестени средства към проекти, които имат добавена стойност към очакваните резултати по програмата. Беше представена подробна информация за финансовото изпълнение на програмата и процеса на провеждане на обществените поръчки по проектите.
Представители на организацията бенефициент на предварително дефиниран проект 13 „Превенция и противодействие на корупцията” също бяха поканени да вземат участие в срещата. Служителите на дирекция „Вътрешна сигурност“ в МВР споделиха информация за постигнатите резултати по проекта, чиито дейности приключиха през 2022 г.

Документ Описание Файл
Information for the Cooperation Committee Meeting 08.12.2022 Свалете Файла