Националният институт на правосъдието ще проведе електронно дистанционно обучение в периода 22 март – 22 април 2021 г. на тема „Домашното насилие в гражданскоправен контекст. Психологични аспекти”

Националният институт на правосъдието ще проведе електронно дистанционно обучение в периода 22 март – 22 април 2021 г. на тема „Домашното насилие в гражданскоправен контекст. Психологични аспекти”, разработено по проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие”, осъществяван с финансовата подкрепа на програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.

Целева аудитория са съдии от районно и окръжно ниво, които разглеждат граждански дела и съдебни помощници. Максималният брой участници е 40.

Информация за заявяване на участие, както и учебния план можете да намерите тук: http://nij.bg/News/News.aspx?lang=bg-BG&pageID=478&newsID=1612

Срокът за заявяване на участие е до 10 март 2021 г.

Обучението ще разгледа гражданскоправните аспекти на домашното насилие в контекста на установените международноправни стандарти за защита в тази област и практиката на Европейския съд по правата на човека, с оглед обезпечаване на ефективното им приложение на национално ниво.

Обучителният курс ще повиши информираността на българските магистрати по отношение на психологичните аспекти и фактори, обуславящи проявите на домашно насилие, както и психологичното консултиране при домашно насилие и ще допринесе за преодоляване на съществуващите стереотипи при разбирането на института и по-ефективно прилагане на мерките за защита на жертвите на домашно насилие.

Лице за контакт: Светла Тодорова, програмен координатор, дирекция „Електронно обучение и информационни ресурси”, тел. 02/9359104, е-поща: todorova@nij.bg