Програмният оператор на програма „Правосъдие“ на НФМ 2014-2021 обявява процедура за набиране на проектни предложения по Малка грантова схема

Цели:

Целта на настоящата процедура е подбор на проектни предложения, които да допринесат за повишаване на капацитета и информираността в областта на детското правосъдие и на противодействието на домашното насилие и насилието срещу жени.

Малката грантова схема в рамките на програма „Правосъдие“ на НФМ 2014 – 2021 има за цел да подкрепи изпълнението на два резултата по Програмна област 21 „Ефективност и ефикасност на съдебната система, укрепване на върховенството на закона“:

  • Резултат 3 „Повишен капацитет на българските власти в областта на правосъдието за деца“;
  • Резултат 4 „Повишен капацитет на българските власти в областта на домашното насилие и насилието по полов признак“.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ:

Общият размер на предоставяната безвъзмездна финансова помощ (БФП) по настоящата процедура възлиза на 1 500 000 евро.

Разпределението на БФП е както следва:

  • 750 000 евро по Резултат 3 „Повишен капацитет на българските власти в областта на правосъдието за деца“;
  • 750 000 евро по Резултат 4 „Повишен капацитет на българските власти в областта на домашното насилие и насилието по полов признак“.

Минималният размер на БФП за всеки проект е 50 000 евро.

Максималният размер на БФП за всеки проект е 200 000 евро. 

По настоящата процедура интензитетът на БФП е до 100%. 

Продължителност и срокове:

Продължителността на проектите е от 12 месеца до 24 месеца. 

Крайният срок за изпълнение на дейностите и допустимост на разходите е 30 април 2024 г. 

Допустими кандидати:

Всички публични, частни, търговски или нетърговски, както и неправителствени организации, учредени като юридически лица в България. Те трябва да са регистрирани и да са осъществявали дейност поне 12 месеца преди публикуването на настоящата покана.

Една организация може да бъде кандидат  само с едно проектно предложение по програмен резултат.

Допустими партньори:

Всяка публична, частна, търговска или нетърговска, както и неправителствена организация, учредена като юридическо лице в Норвегия, България или държава извън Европейската икономическа общност, граничеща с България и всяка международна организация или нейн орган или агенция, която активно участва и ефективно допринася за изпълнението на проекта.

Една организация може да бъде партньор само по едно проектно предложение по програмен резултат.

 Проектни предложения, които ще се изпълняват в партньорство с организация от страната донор Кралство Норвегия, получават допълнителни точки на етап техническа и финансова оценка.

Допустими дейности:

Фокусът на Малката грантова схема е върху ромската общност, по-конкретно към уязвими групи жени и деца. При оценяването ще бъдат насърчавани проектни предложения с насоченост върху ромската общност.

За изпълнението на проекти с фокус върху ромската общност от кандидатите се очаква да включат дейности със структура и съдържание, гарантиращи постигане на реален ефект и промяна за ромите в уязвима ситуация. Подходът на кандидатите следва да е проактивен и гъвкав. От особена важност е да се достигне до уязвимите групи в общността. За целта са приложими методи като консултативен процес по места, анализ на нуждите и потенциала, създаване на партньорства, информационни събития. Препоръчва се във всеки един етап от проектния цикъл да се използва специфична експертиза и да се включват ромските неформални групи и граждански организации.

Дата на обявяване на поканата:

5 октомври 2021 г. 

Крайна дата и час за подаване на проектни предложения:

6 декември 2021 г., 17.30 часа местно време.

Начин на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения по тази процедура се подават чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН). 

В ИСУН подаването на проектното предложение се извършва чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра с използването на електронен подпис, чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

За контакт:

e-mail: i_minkov@justice.government.bg

e-mail: Yordanka_Ivanova@justice.government.bg

тел: 02/9237 529