Психо тест при назначаване на магистрати, предлага ВСС в анализ за по-добро функциониране на съдебната система

22-11-2022 17:10

ВСС представи вариант на анализ за по-добро функциониране на съдебната система във връзка с назначаване, подбор и кариерно развитие на магистратите.

Първоначален вариант на документа е изработен в изпълнение на проект „Повишаване на професионализма в съдебната система“, финансиран от Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2014-2021 г.

Той съдържа предложения за повишаване на общественото доверие в органите на съдебната власт; прозрачност и широко обществено представителство при подбора, назначаването, повишаването в длъжност и преместването на магистратите, ефективност, качество и бързина при провеждане на процедурите за оценка, назначаване и кариерно израстване на магистратите, включително и за административните ръководители.

Във връзка с провеждането на конкурсите за заемане на длъжност се акцентира върху създаването на постоянна Комисия за подбор по назначенията към съответната колегия на ВСС, която да се занимава единствено с провеждането на конкурси за заемане на магистратски длъжности.

И още - свободните длъжности за съдии, прокурори и следователи да се заемат въз основа на отделни конкурси за всяка овакантена или предстояща за овакантяване длъжност. Конкурсни комисии да са с един и същ състав и с определен мандат, които са сформирани за всяко от отделните нива на съдебната система – съд, прокуратура и следствие. Процедурите да са с предварително публично оповестени критерии, при спазване на принципите за достъп до участие в тях на всички кандидати, отговарящи изискванията.

И още - изрично да се предвиди достъп на кандидатите до изготвените им атестации, във връзка с процедурите.

Въз основа на анализа на процедурите за кариерното израстване на магистратите в Норвегия и Нидерландия, се формира предложение да се въведе допълнително изискване към кандидатите за първоначално назначаване, а именно да притежават високи личностни неюридически качества, необходими за изпълнение на функциите на съдия, прокурор или следовател, както и  провеждане на психологически тест с тях. 

Анализът бе обсъден на кръгла маса с участието на Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет и ръководител на проекта, Атанаска Дишева – член на ВСС, съдия Даг Братхол – експерт от Норвежката съдебна администрация, експерти, представители на органите на съдебната власт и на Министерството на правосъдието.

Повече за останалите предложения, включително във връзка с подобряването на процедурите по атестиране на магистратите можете да видите тук: http://www.vss.justice.bg/page/view/108958