Представиха специализирани програми, част от рамка за реинтеграция на лишените от свобода

17-04-2024 13:56
Заместник-министърът на правосъдието Георги Николов, главният директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) гл. комисар Ивайло Йорданов и експерти се включиха днес в среща, на която бяха представени специализирани програми, част от новата концептуална рамка за рехабилитация и реинтеграция на лишените от свобода.
Информационната кампания със заинтересованите страни се реализира в изпълнение на проект “Повишаване на капацитета на персонала, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода“ по Програма „Правосъдие“, на Норвежки финансов механизъм 2014 -2021. На поканата на ГДИН се отзоваха представители на Агенция по заетостта, Държавна агенция за закрила на детето, Комисията за защита от дискриминация, Българска стопанска камара, Сдружение „Институт по социални дейности и практики“, Център за изследване на демокрацията, Център за хуманни политики, експерти по възстановително правосъдие и ръководители на работодателски организации, които наемат на работа лишени от свобода лица.
Новият пенитенциарен комплекс в Самораново и по-специално центърът за услуги за социално включване, който е изграден в него, бяха презентирани на участниците в срещата. В дейността на центъра ще имат възможност да се включат заинтересовани страни и гражданското общество - социални и здравни служби, трудови организации и НПО. Целта е да се мотивират лишените от свобода да участват в дейности, насочени към тяхната интеграция в обществото, образование и заетост. В центъра ще се предоставя възможност и за целенасочена работа със семействата на осъдените лица, в търсене на тяхната подкрепа. Във фокуса на срещата бяха поставени още предимствата на новите програми за реинтеграция и подобряване на социалните компетентности, които са насочени към уязвимите групи, включително млади правонарушители и роми.
Ръководителите на Държавно предприятие "Фонд затворно дело" и на затворническо общежитие „Казичене“ към затвора-София се включиха в дискусията, като бе споделен опит по отношение на работещите лишени от свобода.
Пълна подкрепа и готовност за съдействие за бъдещи съвместни инициативи с ГДИН по отношение на рехабилитацията и реинтеграцията на лишените от свобода, заявиха в края на срещата представителите на заинтересованите страни.