Безвъзмездно се разпространява сред адвокати ръководство върху критериите за допустимост на жалбите до ЕСПЧ

23-01-2023 16:32

Министерство на правосъдието издаде за безвъзмездно разпространение сред адвокати „Практическото ръководство върху критериите за допустимост на жалбите до ЕСПЧ“  (в оригинал Practical Guide On Admissibility Criteria).

Книжният тираж на изданието е предоставен на Висшия адвокатски съвет, Центъра за обучение на адвокати – Кръстю Цончев“, Националното бюро за правна помощ с ангажимент да той да бъде достигне до адвокати, адвокатски колегии и центрове за консултиране, предоставящи безплатна правна помощ в София и страната.

Ръководството представя ясно и структурирано условията за допустимост на индивидуалните жалби, както и актуален анализ на практическите въпроси по тяхното прилагане и е безценен помощник на практикуващите пред Съда в Страсбург адвокати.

Допълнено издание е изготвено от Регистратурата на Съда във връзка с промените, въведени след влизането в сила през м. август 2021 г. на Протокол 15 към Европейската конвенцията за правата на човека. С него се намали срокът за подаване на жалба пред Съда от 6 на 4 месеца и се утвърдиха принципа на субсидиарността и доктрината за „свободата на преценка“ на държавите – страни по Конвенцията.

Преводът е направен със средства по Норвежки финансов механизъм по проект „Засилване на националния капацитет за ефективно изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека “ и е публикуван на интернет страницата на Съда, в разработената наскоро платформа на ЕСПЧ за обмен на знания (ECHR-KS). Българският превод е един от първите сред неофициалните езици на държавите – членки: https://www.echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_BUL.pdf