Норвежки експерти проведоха обучение по новата корекционна програма "Мотиватор"

05-03-2024 14:53
Специализирано обучение за обучители за прилагане на норвежката когнитивно-поведенческа корекционна програма „Мотиватор“ се проведе в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН).
От 26 февруари до 1 март т.г. двама експерти от Норвежката корекционна служба - автори на програмата, изнесоха интензивно 5-дневно интерактивно обучение в няколко модула. В обучението взеха участие 6 пробационни инспектори и психолози от пробационните служби, които успешно са преминали през основното обучение за прилагане на програмата и нейното пилотиране на терен.
Събитието е в рамките на поддейност 2.8 „Обучение на пробационни служители за прилагане на новоразработени програми и пилотирането им в рамките на проекта“ по проект „Засилване прилагането на алтернативните мерки на лишаването от свобода“ (ПДП 3) по Програма „Правосъдие“, Програмна област 19 „Корекционни услуги и предварително задържане“ на Норвежкия Финансов Механизъм 2014 – 2021.
Програмата „Мотиватор“ е създадена по начин, който може да бъде прилагана в индивидуална и групова форма. Нейни целеви групи биха могли да бъдат както осъдени лица с идентифицирани релевантни криминогенни нужди, така и всички, които се сблъскват с определени житейски предизвикателства. Основната цел на програмата е формиране на когнитивни, социални и комуникативни умения за постигане на личностни промени в посока по-пълноценен, про-социален и законосъобразен начин на живот.
ГДИН има амбицията да се превърне „Мотиватор“ в една от основните програми за корекционно третиране на осъдените лица. За целта се предвижда българските обучители да участват в няколко семинара за запознаване на пробационните служители и психолозите с нейната специфика. Първото подобно събитие, с участието на 50 служители, започва утре, 6 март т.г.