Мултидисциплинарно обучение с фокус върху трафика на жени

13-12-2023 11:45

37 прокурори от районно и окръжно ниво, следователи, служители на ГДБОП и ГД „Гранична полиция” взеха участие в организираното от Националния институт на правосъдието присъствено обучение на тема: „Превенция и противодействие на трафика на жени с цел тяхната експлоатация. Междуинституционално взаимодействие и обмен на добри практики”

Събитие се проведе на 11 и 12 декември 2023 г. в София, под ръководството на мултидисциплинарен екип от специалисти с утвърдена експертиза в областта. То беше насочено към повишаване професионалната квалификация на правоприлагащите и правоохранителните органи във връзка с разпознаване и противодействие на престъплението  „трафик на хора“ във всичките му форми, при които жертви на престъплението са жени, закрила и подкрепа на жертвите на трафик и подобряване на междуинституционалното сътрудничество и взаимодействие.

Ернеста Русева-Христова, главен експерт в Националната комисия за борба с трафика на хора, запозна участниците с приоритетите в държавната политика в разглежданата област, както и с функционирането на националния механизъм за насочване и подпомагане на жертвите.

Борислав Пъргов, инспектор в отдел „Трансгранична организирана престъпност” на ГДБОП, разгледа понятието за трафик на хора и различните му форми, при които пострадалите са жени, състоянието в страната и основните тенденции в разследването и разкриването на посоченото престъпление. Той подчерта важната роля на превенцията за ефективно противодействие на тази форма на организирана престъпна дейност.

Прокурор Гергана Кюркчийска от Софийската градска прокуратура направи правна характеристика на престъплението “трафик на хора” в светлината на относимата национална и международна правна уредба. Тя обърна специално внимание на новите експлоатационни цели в контекста на сексуалното насилие, и представи методологическите аспекти на разследването на престъплението и особеностите в работата с жертвите на трафик.

Антоанета Василева, първи вицепрезидент на ГРЕТА, разгледа международните стандарти и влиянието на интернет върху престъплението, а Анна Николова, управител на фондация „SOS семейства в риск” и на приютите за временно настаняване и центровете за закрила и помощ в София и Варна, постави акцент върху закрилата, подкрепата и социализацията на жените жертви на трафик.

Обучението осигури възможност за оживена дискусия и обмен на опит в областта на разследването и наказателното преследване на трафика на жени и ефективната защита на пострадалите при участието им в наказателното производство.