НИП провежда обучение по проблеми на дискриминацията, основана на пола

26-10-2022 14:54

35 съдии, прокурори, адвокати и други представители на професионалната общност, експерти от МВР и Комисията за защита от дискриминация се включиха в организираното от Националния институт на правосъдието електронно дистанционно обучение на тема „Дискриминация, основана на пола – основни положения, възможности за защита. Развитие на практиката”. То се реализира по проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие” с подкрепата на програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.

Едномесечният курс започна на 25 октомври 2022 г. и е разработен от експерти на национално и международно ниво. Разглеждат се актуалните проблеми в областта на равнопоставеността на половете, а акцент е ролята на съда при обезпечаване на достъпа до правосъдие на жените.

Участниците ще задълбочат познанията си относно практиката на договорните органи на ООН по проблемите на дискриминацията, основана на пола, както и на основните международни инструменти и механизми и в частност Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените (CEDAW). Курсът осигурява преглед на съдебната и административната практика по прилагане на Закона за защита от дискриминация, както и на относимата практика на ЕСПЧ.

Предвидена е самостоятелна работа с учебни материали, групови дейности за обмен на практика и опит (решаване на казуси, дискусии във форум и провеждане на виртуална класна стая), както и полагане на финален тест.