Електронно дистанционно обучение по проблеми на дискриминацията, основана на пола

21-09-2022 17:05

Националният институт на правосъдието организира електронно дистанционно обучение на тема „Дискриминация, основана на пола – основни положения, възможности за защита. Развитие на практиката”, което ще се проведе в периода 25 октомври – 25 ноември 2022 г.

Обучителният курс е фокусиран върху актуалните проблеми в областта на равнопоставеността на половете, с акцент върху ролята на съда за обезпечаване на достъпа до правосъдие на жените (включително на тези от уязвими групи и в уязвими ситуации) и ще бъде разработен от мултипрофесионален екип, съставен от експерти от органите на съдебната власт и институциите с компетентност в посочената област на национално и международно ниво.

Обучението е насочено към задълбочаване познанията на обучаемите относно ролята, функциите и значението на практиката на договорните органи на ООН по проблемите на дискриминацията на основание на пола, както и на основните международни инструменти и механизми, приложими в тази област, и в частност Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените (CEDAW) и Факултативния протокол към нея. Курсът осигурява преглед и на различни аспекти на съдебната и административната практика по прилагане на Закона за защита от дискриминация по посочения признак, както и на относимата практика на ЕСПЧ.

Целева аудитория на обучението са съдии, съдебни помощници, експерти от Министерството на правосъдието, администрацията на Омбудсмана и Комисията за защита от дискриминация, адвокати.

С цел подобряване на междуинституционалното взаимодействие в разглежданата област и уеднаквяване на практиката по правоприлагане, обучителният курс ще бъде организиран за смесена група обучаеми.

Максималният брой участници е 40.

Заявки за участие се подават в срок до 18.10.2022 г. през системата ИСУПО: http://www.nij.bg/News/News.aspx?lang=bg-BG&pageID=0&newsID=1873

Лице за контакт: Лилия Иванова, програмен координатор в дирекция „Електронно обучение и информационни ресурси”, тел. 02 9359 104, ел. поща: l.ivanova@nij.bg  

Обучението се организира в изпълнение на дейност 1: „Повишаване капацитета на магистратите и други специалисти в сектор правосъдие в областта на домашното насилие и насилието, основано на пола, чрез обучение в допълващи се обучителни формати“ по проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие“, с финансовата подкрепа на Програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.