Първо онлайн заседание на Комитета за сътрудничество по Програма „Правосъдие“

12-11-2020 05:30

Министерството на правосъдието в качеството си на Програмен оператор беше домакин на заседание на Комитета за сътрудничество по Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021. Работната среща се проведе на 12 ноември 2020 г. през онлайн платформата Webex.

В заседанието участваха председателят и членовете на Комитета, представители на Министерството на правосъдието и обществената сигурност на Кралство Норвегия, на Норвежката корекционна служба и на Съвета на Европа, експерти от екипа за управление на Програмния оператор, представители на Министерството. В качеството си на наблюдатели в срещата се включиха експерти от Офиса ва финансовия механизъм, от посолството на Норвегия в Букурещ и от Националното координационно звено. Гости на заседанието бяха колеги от Норвежката съдебна администрация, българското Министерство на вътрешните работи, както и представители на бенефициентите - Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, Висшия съдебен съвет, Националния институт на правосъдието, Национално бюро за правна помощ и дирекция "Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека" в МП.

По време на заседанието беше дадена информация за напредъка на Програма „Правосъдие“, като бяха обсъдени и конкретни предизвикателства при изпълнението на предефинираните проекти за период от една година след последното заседание на Комитета през октомври 2019 до октомври т.г.. Отчетени бяха инициативите по Фонда за двустранни отношения и предстоящи дейности по Малката грантова схема.

Коментиран беше ефектът на пандемичната обстановка във връзка с коронавируса върху изпълнението на дейности по ключови проекти. От страна на Програмния оператор бе заявена решимост за адекватен отговор на предизвикателствата, които ни изпраща ковид-кризата с подкрепата на ОФМ, НКЗ и партньорите на донора и по проектите.

В заключение участниците се обединиха около извода, че е необходимо да се взимат гъвкави решения и да се използва конструктивен подход, така че заложените цели в Програмата да бъдат изпълнени. И още: да се наблегне на факторите, смекчаващи риска, да се адаптират дейности и да се засили онлайн комуникацията във всичките й форми.

Съгласно правната рамка на НФМ Комитетът за сътрудничество е основен инструмент за управление и наблюдение на програмата при взаимно сътрудничество между програмния оператор и партньорските организации от държавата-донор.