Информационен ден представя Центъра за консултиране и правна помощ за деца в Лом

29-02-2024 10:18

Центърът за консултиране и правна помощ на деца в Лом проведе информационен ден за  представяне дейността си.

Специализираната услуга е въведена от Фонд за превенция на престъпността ИГА по проект, финансиран по Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021.

В Центъра се работи по следните направления:

  • информиране и консултиране на деца и семейства - правно, психологическо, социално, здравно и образователно;
  • предоставяне на експертна оценка или специализирана помощ при случаи на деца в контакт или конфликт със закона;
  • оценка на нуждите от закрила, от придружаване в процеса на правосъдие, от възстановяване, личностно развитие и професионално ориентиране и реализация, от специализирани допълнителни оценки;
  • оценка на ресурсите на детето и неговото обкръжение.

Проведените консултации имат няколко основни акцента. Немалка част от децата, с които е работено, са в риск от отпадане от училище и мотивацията им за образование е ключов елемент в работата и на психолога, и на юриста. Социалните консултации най-често касаят проблеми, свързани с липса на лични документи и контакти с институции. Юридическите консултации са фокусирани върху повишаване на правната култура на децата, правни консултации относно образованието, по темата за насилието и агресията. Психологическите консултации акцентират върху повишаване на мотивацията на децата и родителите за редовно посещаване на училище, за повишаване на самооценката при част от децата, за преодоляване на конфликтно или предизвикателно поведение, за преодоляване на проблеми с комуникативността и социалните връзки.

Участие в информационния ден взеха образователни и трудови медиатори, училищни психолози, представители на дирекция „Социално подпомагане“, училища и неправителствени организации, управители на социални услуги и социални работници. 

Събитието завърши с дискусия, в която активно се включиха и част от участниците в събитието.