Обучение по прилагането на Професионални стандарти за пробационни служители

19-04-2022 17:12

ГДИН проведе обучение по прилагането на Професионални стандарти за пробационни служители, разработени по проект „Засилване прилагането на алтернативните мерки на лишаването от свобода“ по Програма „Правосъдие“, Програмна област 19 „Корекционни услуги и предварително задържане“ на Норвежки Финансов Механизъм 2014 – 2021

20 служители от пробационни служби в страната се обучаваха по прилагането на Професионални стандарти за пробационни служители, разработени по ПДП 3 „Засилване прилагането на алтернативните мерки на лишаването от свобода“ на НФМ. Обучението се проведе в София, в периода 11-15.04.2022 г., от проф. д-р Петя Шопова – хоноруван преподавател в катедра „Наказателноправни науки и сигурност“ в Русенския университет „Ангел Кънчев“ и от гл. ас. д-р Светлин Антонов – ВРИД ръководител катедра „Наказателноправни науки и сигурност“ в същия университет.

Професионалните стандарти за пробационните служители са разработени от външен експерт по поддейност 1.3 „Разработване на професионални стандарти за пробационни служители и обучение за прилагането им“ на ПДП 3. Те бяха обсъдени и одобрени на видео-конферентни срещи с норвежките партньори, след което бяха утвърдени от главния директор на ГДИН.

Всички участници получиха сертификат за преминатия курс на обучение.