ГДИН сключи договор за внедряване на цялостна платформа за електронно обучение на пробационни служители

26-04-2022 00:45

Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ сключи договор за  доставка, инсталиране, тестване и внедряване на цялостна платформа за електронно обучение, включваща хардуер и софтуер, поддържащо обучение за инсталиране и диагностика, консумативи, гаранционна поддръжка и обучение на персонала на дирекцията.

Обществената поръчка е по ПДП 3 „Засилване прилагането на алтернативните мерки на лишаването от свобода“ по Програма „Правосъдие“ на Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021, като фирмата изпълнител има 9-месечен срок за изпълнение й, който тече от февруари.

Електронната платформа се реализирана по Дейност 1.2 „Разработване на концепция за обучение на пробационни служители и нови учебни програми за първоначално и продължаващо обучение, и създаване на платформа за електронно обучение“.

Платформата ще даде възможност през нея да бъдат провеждани както първоначалното професионално обучение на новопостъпили служители, така и продължаващото обучение за повишаване на квалификацията на действащи служители. 

В края на тази година се очаква платформата да бъде внедрена и да бъдат проведени заложените обучения на служителите за работа с нея.