Стартира електронното обучение, посветено на гражданскоправните и психологичните аспекти на домашното насилие

22-03-2021 11:00
Двадесет и пет съдии, разглеждащи граждански дела, съдебни и полицейски служители, както и експерти от Инспектората към ВСС се включиха в първото електронното дистанционно обучение, провеждано от Националния институт на правосъдието по проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие“, финансиран с подкрепа на програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.
Едномесечното обучение, което започна на 22 март 2021 г. предвижда теоретически и практически задания, решаване на казуси и обсъждания във форум и виртуална класна стая.
По време на курса ще бъдат разгледани гражданскоправните аспекти на домашното насилие в контекста на установените международноправни стандарти за защита и практиката на Европейският съд по правата на човека. Той е насочен към повишаване информираността на българските магистрати по отношение на психологичните аспекти и фактори, обуславящи проявите на домашно насилие и психологичното консултиране в тези случаи.
Целта на обучението е да допринесе за преодоляване на съществуващите стереотипи при разбирането на института на домашното насилие и по-ефективно прилагане на международноправните стандарти за защита в тази област на национално ниво.