„Малка грантова схема кръгова икономика“

Име на проекта: "Училище без отпадъци"

Номер на проекта: BGENVIRONMENT-3.001-0004-C01

Бенефициент: СЕУ "Св. Паисий Хилендарски"

Партньори:

  • ОУ "Христо Ботев"; 
  • ПГ "Христо Ботев"; 
  • "Интернейшънъл девелопмент" - Норвегия.

Бюджет: 179 654, 021 евро 

Начално на изпълнението: 04.10.2022г. 

Продължителност: 20 месеца 

 

Кратка информация:

Основната цел на проекта е разработване и провеждане на образователни програми и кампании за повишаване на осведомеността по отношение на управлението на ресурсите, рециклиране на отпадъци и кръгова икономика сред образователните институции и населението в гр. Дупница и с. Крайници. Общата цел на проекта пряко допринася за постигането на целите на ФМ на ЕИП - намаляване на икономическите и социални различия в ЕИП и укрепване на двустранните отношения между България и Норвегия чрез прилагането на добра практика от Норвегия, както и към общата цел на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“: подобрен статус на околната среда в екосистемите и намален ефект от замърсяването и други дейности на човека, както и целите на Резултат 3: „Подобрено използване на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“.