Преход към климатично устойчиви общности по открита покана № 3 „Климат“

Име на проекта: "Преход към климатично устойчиви общности"

Номер на проекта: BGENVIRONMENT-4.004-0013-C02

Бенефициент: Община Хасково 

Партньори

  • Община Маджарово;
  • Община Стамболово;
  • International Development Norway AS.

Бюджет: 469 021, 395 евро  

Начало на изпълнението: 11.07.2022г. 

Продължителност: 22 месеца 

 

Кратка информация: 

Общата цел на проекта е повишаване на капацитета на общинско ниво за оценка на стратегическите планове и програми, посредством подобряване на процесите по стратегическо планиране, мониторинг на изпълнението и прилагането на иновативни мерки и дейности за намаляване на емисиите от парникови газове и смекчаване и адаптиране към неблагоприятните последици от изменението на климата. Специфични цели:

1. Прилагане на иновативни пилотни мерки в сектора на енергетиката и биоразнообразието за намаляване и ограничаване на емисиите от парникови газове на територията на общините Хасково, Стамболово и Маджарово;

2.Намаляване на зависимостта от енергия от въглеводороди и изкопаеми горива и популяризиране на екологични технологични решения в ежедневието на жителите на общините Хасково, Стамболово и Маджарово;

3.Повишаване на уменията и експертизата на служителите от община Хасково, община Стамболово и община Маджарово за планиране и осъществяване или възлагане на дейности за оценка на ефективността на стратегически планове и програми в областта на устойчивото развитие и адаптиране към неблагоприятните последици от изменението на климата.